hoặc
Tài liệu học tập Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Mẫu khai thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán

Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán ban hành kèm theo ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 03/THKH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 CỤC THUẾ .........
CHI CỤC THUẾ ........
---------------
Số: …….............….

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

............, ngày .......... tháng ........ 5 .....

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân
nộp thuế theo phương pháp khoán)

Kính gửi: ......................................................................................................................

Mã số thuế: ..................................................................................................................

Địa chỉ nhận thông báo: ...............................................................................................

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Tờ khai thuế của ....................................................... nộp ngày .............................................;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ……........……. và xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Tổ nghiệp vụ.

Chi cục thuế ……………...........................................................................................……….. thông báo:

1. Số thuế môn bài phải nộp 5 nay/6 tháng cuối năm:

(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu 5 hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)

2. Số thuế phải nộp 1 tháng của 5 là:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Loại thuế Số tiền
(1) (2) (3)
1 Thuế Tiêu thụ đặc biệt  
2 Thuế GTGT  
3 Thuế Tài nguyên  
4 Phí bảo vệ môi trường  
Tổng thuế khoán:  

Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong 5 ..........….

- Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.

- Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế 1 lần cho cả quý (số thuế một tháng x 3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.

3. Nơi nộp thuế khoán:

 Nộp cho ủy nhiệm thu: Tên ủy nhiệm thu, địa chỉ .......................

 Nộp tại hội sở cơ quan thuế: …………… địa chỉ ...........................

 Nộp tại kho bạc: ………………………….. địa chỉ .........................

- Thuế Môn bài: tài khoản ……….…..

- Thuế TTĐB: tài khoản ………..…..

- Thuế GTGT: tài khoản ……………

Quá thời hạn nộp thuế nói trên giả dụ người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ thuế quan được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ thuế quan .............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

Chi cục thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download