hoặc
Tài liệu học tập Luật Cư trú số 81/2006/QH11, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luật Cư trú số 81/2006/QH11 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,

 QUỐC HỘI
_________


Số: 81/2006/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 5 2006

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá XI, kỳ họp trang bị 10 (Từ ngày 17 tháng 10 tới ngày 29 tháng 11 5 2006)

LUẬT
CƯ TRÚ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 5 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp trang bị 10;

Luật này quy định về cư trú.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp về đăng ký, quản lý cư trú.

Cư trú là việc công dân sinh sống tại 1 địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc trợ thời trú.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân

Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, trợ thời trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, trợ thời trú.

Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download