hoặc
Tài liệu học tập Mẫu thông báo nghỉ hưu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu thông báo nghỉ hưu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Mẫu thông báo nghỉ hưu

……..(1)…….

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

Số: ......../TB-…

….., ngày …. tháng …. 5 ….

THÔNG BÁO (2)
Về việc nghỉ hưu đối với công chức

Kính gửi: Ông (bà)……………………………………………………….

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng sáu 5 2006;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 5 2008;

- Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 5 2006 của Chính phủ hướng dẫn 1 số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … 5 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo:

Ông (bà) ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ….. 5 …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày … tháng … 5 …. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

…. (1) … thông báo để ông (bà) ….. được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ công chức, TCCB.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý công chức;

(2): Thông báo được cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp quản lý công chức giao trực tiếp cho công chức.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download