hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Về việc tính thời gian xét nâng lương

Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 29 tháng 10 5 2012 về việc tính thời gian xét nâng lương.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
Số: 3934/LĐTBXH-LĐTL
V/v tính thời gian xét nâng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 5 2012

 Kính gửi: Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam
             (Địa chỉ: Xóm hai, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời Công văn số 367/VEC O&M ngày 10/10/2012 của Quý Công ty về việc tính thời gian nâng lương đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển tới làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước thì người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển tới làm việc theo hiệp đồng lao động tại doanh nghiệp Nhà nước làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại doanh nghiệp ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc cáng đáng và tình hình cụ thể để thỏa thuận. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc lương theo thỏa thuận.

Theo trình bày của Công ty thì ông Trần Xuân Trí làm việc ở khu vực khác chuyển tới làm việc theo hiệp đồng lao động tại doanh nghiệp đã thỏa thuận xếp lương vào bậc một (hệ số hai,34) ngạch chuyên viên, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/204/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ từ tháng 3/2010 thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày ông Trí có Quyết định xếp vào bậc lương trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

(đã ký) 

Tống Thị Minh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download