hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 5791/2012/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 5791/2012/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Nông - Lâm - Ngư nghiệp,Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

Quyết định 5791/QĐ-UBND 5 2012 phê phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội tới 5 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------------
Số: 5791/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CƠ SỞ GIẾT MỔ VÀ CHẾ BIẾN GIA SÚC, GIA CẦM
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày bảy tháng 9 5 2006 của Chính phủ về lập, phê phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 5 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội tới 5 2030, tầm nhìn tới 5 2050;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tới 5 2020, định hướng tới 5 2030;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tới 5 2030 và tầm nhìn tới 5 2050;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 2819/TTr-SCT ngày 29 tháng 8 5 2012 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 963/BC-KH&ĐT ngày 24 tháng 10 5 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội tới 5 2020 với các nội dung cốt tử sau:

I. Quan điểm quy hoạch

1. Nâng cao năng lực các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên cơ sở bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Các cơ sở giết mổ, chế biến được quy hoạch nhất quyết phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp với cơ sở giao diện.

2. Ưu tiên địa điểm gắn với vùng chăn nuôi tụ hội của Thành phố hoặc đón nguồn nguyên liệu gia súc, gia cầm từ các tỉnh khác.

3. Hệ thống cơ sở giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm được quy hoạch phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nông nghiệp, quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ và quy hoạch phát triển chăn nuôi của Thành phố, đáp ứng cả nhu cầu tiêu thụ trước mắt và lâu dài.

4. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích đầu tư và sau đầu tư cho các dự án cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download