hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,

Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Công nhận tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------------------------

Số: 23/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 5 2010

THÔNG TƯ
Công nhận tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học
của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
_______________

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 22 tháng sáu 5 2000;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng một 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng một 5 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 5 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng một 5 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê ưng chuẩn "Chương trình trọng tâm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tới 5 2020";

Căn cứ Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê ưng chuẩn "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thuỷ sản tới 5 2020;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc công nhận tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục đăng ký và công nhận tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học áp dụng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn thuộc khuôn khổ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đăng ký công nhận tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học (sau đây gọi chung là Tổ chức đăng ký) và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan tới đánh giá, công nhận tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học thuộc khuôn khổ quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học là các qui trình công nghệ, công nghệ và sản phẩm được tạo thành bằng các công nghệ, công nghệ và phương pháp của công nghệ sinh học đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện theo qui định của Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định công nhận và cho phép áp dụng trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

2. Hội đồng khoa học công nghệ cơ sở là Hội đồng khoa học công nghệ do doanh nghiệp có tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học đăng ký công nhận thành lập hoặc Hội đồng khoa học công nghệ của doanh nghiệp sự nghiệp khoa học công nghệ chuyên ngành được doanh nghiệp có tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học đăng ký công nhận đề nghị thành lập. Hội đồng khoa học công nghệ cơ sở có nhiệm vụ đánh giá kết quả nghiên cứu, sản xuất trải nghiệm và đề nghị công nhận hoặc không đề nghị công nhận tiến bộ công nghệ công nghệ sinh học trên cơ sở hồ sơ đăng ký theo qui định của Thông tư này.

3. Tổ chức/Đơn vị/Cơ sở khảo, kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định là các doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp sự nghiệp hoặc doanh nghiệp dịch vụ khoa học công nghệ được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện hoặc chỉ định thực hiện khảo, kiểm nghiệm công nhận giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, sản phẩm cải tạo đất, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vaccin, sản phẩm sử dụng trong bảo quản, chế biến nông, lâm thủy sản và xử lý môi trường.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download