hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc

Kính gởi :  ………[1]……………   

Tên cơ sở: ……………………………………………….………………………………..

Trực thuộc (nếu là doanh nghiệp phụ thuộc)..................................................................

Người phụ trách chuyên môn…………..……………………năm sinh………………….

Số CCHN Dược  …………… Nơi cấp ……Năm cấp……..  Có giá trị tới (nếu có)……

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh  Số: .....ngày cấp…………

Địa điểm kinh doanh:…………………………………………………………………….

Loại hình kinh doanh:……………………………………………………………………

Phạm vi kinh doanh:……………………………………………………………………..

Cơ sở chúng tôi đề nghị  ………….cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc cho cơ sở như sau:

Tên cơ sở: ………….…………………………………………………………………….

Trực thuộc (nếu là doanh nghiệp phụ thuộc)................................................................

Địa điểm kinh doanh:………………………………..……… Điện thoại …….……….

Người phụ trách chuyên môn…………..……………………năm sinh…………………

Số CCHN Dược  ……………… Nơi cấp ……Năm cấp…….. …. Có giá trị đến:………

Loại hình kinh doanh:

Phạm vi kinh doanh:……………………………………………………………………

Lý do đề nghị cấp lại:[2]...............................................................................

…………………………………………………………………………………………….

   Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện hầu hết các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ……………...

 

…….., ngày......tháng....5.......

Giám đốc doanh nghiệp/Chủ cơ sở

(Ký ghi rõ họ tên) 


[1] Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

[2] Trường hợp đề nghị cấp lại liên quan tới giám định điều kiện buôn bán thì hồ sơ phải có phần hồ sơ công nghệ tương ứng theo quy định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download