hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 30/2010/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 30/2010/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định số 30/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng dụng cụ vận động phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------- 

Số: 30/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng
phương tiện vận động phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
-------------------------- 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Thực hành tần tiện, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 5 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 5 2007;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng sáu 5 2008;

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 29 tháng sáu 5 2009;

Xét yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng dụng cụ vận động phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 5 2010.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, tổ chức trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).M

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download