hoặc
Tài liệu học tập Công văn 699/TTg-QHQT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 699/TTg-QHQT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Phê duyệt danh mục dự án sử dụng ODA do Bỉ tài trợ

Công văn 699/TTg-QHQT phê phê chuẩn danh mục dự án sử dụng ODA do Bỉ tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 699/TTg-QHQT
V/v Phê phê chuẩn danh mục dự án sử dụng ODA do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 5 2013

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Xét yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2705/BKHĐT-KTĐN ngày 02 tháng năm 5 2013 về việc phê phê chuẩn danh mục 04 dự án quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu sử dụng vốn ODA của Chính phủ Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê phê chuẩn Danh mục 04 Dự án sử dụng giúp đỡ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ, cấp phát 100% từ ngân sách nhà nước gồm:

- Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Thuận” với tổng mức đầu tư sáu.000.000 Euro, trong đó vốn giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam - Bỉ công đoạn 2011 - 2015 là năm.200.000 Euro, vốn đối ứng 800.000 Euro.

- Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” với tổng mức đầu tư 9.500.000 Euro trong đó vốn giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam - Bỉ công đoạn 2011-2015 là 8.000.000 Euro, vốn đối ứng một.500.000 Euro.

- Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 8.800.000 Euro trong đó vốn giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam - Bỉ công đoạn 2011-2015 là bảy.800.000 Euro, vốn đối ứng một.000.000 Euro.

- Dự án “Ban hỗ trợ công nghệ cho các dự án quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận” với tổng mức đầu tư 4.400.000 Euro trong đó vốn giúp đỡ của Chính phủ Vương quốc Bỉ thuộc Chương trình hợp tác định hướng Việt Nam - Bỉ công đoạn 2011-2015 là 4.000.000 Euro, vốn đối ứng 400.000 Euro.

- Bổ sung đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Ban quản lý dự án do tính đặc thù của các dự án liên quan tới nguồn nước, môi trường và biến đổi khí hậu.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận có kế hoạch bố trí vốn đối ứng trong ngân sách hàng 5 của Bộ và địa phương để bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ để triển khai, quản lý giúp đỡ hiệu quả, tần tiện ngân sách nhà nước.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho phía Bỉ quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê phê chuẩn Danh mục dự án và thực hiện các công tác điều phối để triển khai đúng kế hoạch./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). VB31

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download