hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng ban hành theo quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 03C-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ........

Số: ....../QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

......., ngày ... tháng ... 5 ...

TRỢ CẤP BNN HÀNG THÁNG

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ ............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ..../QĐ-TCCB ngày ... tháng .... 5 ... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ...;

Căn cứ Biên bản giám định khả năng lao động số: .... ngày ... tháng ... 5 ... của Hội đồng giám định y học....;

Theo đề nghị tại Công văn số ... ngày ... tháng ... 5 ... của .... và hồ sơ của ông, bà ...

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Ông/Bà .........................................................................................

Sinh ngày .... tháng ... 5 ... Số sổ BHXH ......................................

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ .....................................

Cơ quan, tổ chức ............................................................................

Bị bệnh nghề nghiệp ngày ..............................................................

Tổng thời gian đóng BHXH đề nghị tới ngày ... 5 ... là ... 5 .... tháng.

Mức tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp BNN: .................................. đồng.

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ..........................................................%.

Được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng từ tháng .... 5 .....

Điều hai. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a. Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: .................................... đồng.

b. Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: ....................................... đồng.

Tổng số tiền trợ cấp hàng tháng (a + b): .............................................. đồng.

(Số tiền bằng chữ: ....................................................................................)

c. Trợ cấp dùng cho (nếu có): ............................................................... đồng.

Nơi nhận trợ cấp: ....................................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (1) ........ và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:
- Ông/Bà ..................................;
- Đơn vị SDLĐ;
- BHXH (1) ...........;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú: (1). Ghi theo tổ chức hành chính cấp huyện.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download