hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai đăng ký việc giám hộ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai đăng ký việc giám hộ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

Giám hộ là chế định quan trọng trong Bộ luật dân sự (BLDS) nhằm mục đích để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự,... biểu mẫu này sử dụng cho người kê khai các thông tin theo quy định để được đăng ký việc giám hộ,.... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ

Kính gửi: (1)

Họ và tên người khai: ................................................................................Giới tính....................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..........................................................................................................................

Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)..................................................................................................

Đề nghị (1) ........................................................................................................ đăng ký việc giám hộ giữa các người có tên dưới đây:

Người giám hộ:

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính..............................

Ngày, tháng, 5 sinh:..............................................................................................................................

Dân tộc:...................................................................... Quốc tịch:..............................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2).........................................................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)........................................................................................................

Người được giám hộ:

Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính..............................

Ngày, tháng, 5 sinh:..............................................................................................................................

Nơi sinh: (4).............................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch:...........................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)........................................................................................................................

Lý do đăng ký giám hộ:.........................................................................................................................

Tôi cam đoan các nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:..................., ngày ... tháng ... 5 ...

Người giám hộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

..............................................

Người khai (5)
(Ký, ghi rõ họ tên)

............................................. 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; giả dụ không có nơi đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký trợ thời trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; giả dụ ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ mỏ sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ mỏ sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ mỏ sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ mỏ sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

Trường hợp trẻ mỏ sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ mỏ sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download