hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2015 tỉnh Lâm Đồng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2015 tỉnh Lâm Đồng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh phổ thông,Tiếng anh phổ thông lớp 12,Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 12 5 2015 tỉnh Lâm Đồng có đáp án được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn thi Tiếng Anh hiệu quả. Đề thi có 2 phần: trắc nghiệm và tự luận, giúp các bạn tập dượt trước kỳ thi THPT Quốc gia 2015 tốt nhất.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 12 5 2015 tỉnh Lâm Đồng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC 

(Đề có 04 trang)

 

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 THPT

Thời gian làm bài: 60 phút 

MÃ ĐỀ: 224

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from the others

Question 1: A. Argue            B. Equal               C. Control                D. Formal

Question 2: A. Imagine         B. Philosopher      C. Contaminate        D. Habitat

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 3 to 9.

People began to keep animals in zoos over 3,000 years ago, when the rulers of China opened an enormous zoo called the Gardens of Intelligence. In many of the early zoos, animals (3)......... taught to perform for the visitors. This no longer (4).........and it is accepted that the purpose of zoos is for people to see animals behaving naturally.

Today, most cities have a zoo or a wildlife park. However, not everybody approves (5)........ zoos. People (6).........think that zoos are a good idea say they provide us with the opportunity to learn about the natural world and be close to wild animals. Both of these would not be possible (7)........ zoos. On the other hand, some people disapprove of zoos (8)......... they believe it is wrong to put animals in cages, and argue that in zoos which are not (9)......... properly, animals live in dirty conditions and eat unsuitable food.

Question 3: A. are                B. have                C. were                 D. had

Question 4: A. appears         B. becomes         C. develops           D. happens

Question 5: A. in                  B. of                   C. for                     D. with

Question 6: A. who               B. which             C. whose               D. whom

Question 7: A. instead          B. unless            C. except               D. without

Question 8: A. if                   B. when              C. because            D. though

Question 9: A. ordered          B. managed        C. decided             D. aimed

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 12 5 2015 tỉnh Lâm Đồng

MÃ ĐỀ: 224

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress is placed differently from the others

Question 1: A. Argue            B. Equal               C. Control                D. Formal

Question 2: A. Imagine         B. Philosopher      C. Contaminate        D. Habitat

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks from 3 to 9.

People began to keep animals in zoos over 3,000 years ago, when the rulers of China opened an enormous zoo called the Gardens of Intelligence. In many of the early zoos, animals (3)......... taught to perform for the visitors. This no longer (4).........and it is accepted that the purpose of zoos is for people to see animals behaving naturally.

Today, most cities have a zoo or a wildlife park. However, not everybody approves (5)........ zoos. People (6).........think that zoos are a good idea say they provide us with the opportunity to learn about the natural world and be close to wild animals. Both of these would not be possible (7)........ zoos. On the other hand, some people disapprove of zoos (8)......... they believe it is wrong to put animals in cages, and argue that in zoos which are not (9)......... properly, animals live in dirty conditions and eat unsuitable food.

Question 3: A. are                B. have                C. were                 D. had

Question 4: A. appears         B. becomes         C. develops           D. happens

Question 5: A. in                  B. of                   C. for                     D. with

Question 6: A. who               B. which             C. whose               D. whom

Question 7: A. instead          B. unless            C. except               D. without

Question 8: A. if                   B. when              C. because            D. though

Question 9: A. ordered          B. managed        C. decided             D. aimed

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download