hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Lâm Đồng môn Tin học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi cấp THPT tỉnh Lâm Đồng môn Tin học có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Năm học 2010 - 2011

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010- 2011

MÔN THI: TIN HỌC - THPT
Thời gian:
150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 18/02/2011

Cấu trúc đề thi:

 STT  Tên bài  Tên file bài làm  Tên file INPUT  Tên file OUTPUT
 1 Tam giác TAMGIAC.* TAMGIAC.INP TAMGIAC.OUT
 2 Gặp nhau GAPNHAU.* GAPNHAU.INP GAPNHAU.OUT
 2 Domino DOMINO.* DOMINO.INP  DOMINO.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS, PP hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++

Hãy lập trình để giải các bài toán sau:

Bài 1: Tam giác (6 điểm)

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho N điểm, mỗi điểm Ni được xác định bởi cặp toạ độ nguyên xi, yi. (1 ≤ i ≤ 100)

Hãy tính diện tích của tất cả các tam giác được tạo thành từ 3 điểm phân biệt không thẳng hàng và chứa điểm N1(x1, y1). Ghi diện tích các tam giác tìm được vào tệp TAMGIAC.OUT theo thứ tự tăng dần.

Biết công thức tính diện tích tam giác:  với a, b, c là độ dài của 3 cạnh của tam giác.

Dữ liệu vào: được cho trong tệp TAMGIAC.INP gồm có các dòng:

- Dòng đầu tiên có một số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 100) .

- Các dòng tiếp theo ghi các cặp số nguyên (các số cách nhau ít nhất 1 kí tự trắng) là tọa độ của đỉểm Ni tương ứng.

Dữ liệu ra: được ghi vào tệp TAMGIAC.OUT gồm:

- Mỗi dòng ghi diện tích của 1 tam giác theo thứ tự tăng dần (lấy hai chữ số thập phân). Nếu không tồn tại tam giác thì ghi là NULL.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp cấp THPT tỉnh Lâm Đồng môn Tin học

Bài 2: Gặp nhau (7 điểm)

Hoà và Thân là bạn thân của nhau, 2 người xa nhau đã lâu, nay mới liên lạc được với nhau qua Internet và họ hứa gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ quyết định tới gặp nhau bằng cách đi máy bay để tằn tiện thời gian. Hoà và Thân sinh sống và làm việc tại 2 thành phố khác nhau.

Hãy tìm cách giúp Hoà và Thân tới được thành phố Hồ Chí Minh bằng các chuyến bay có thể có nhưng để tằn tiện chi phí, tại mỗi sân bay mỗi người chỉ được ghé lại một lần và mỗi người phải qua ít thành phố nhất.

Các thành phố xem như là các đỉnh của 1 đồ thị vô hướng gồm N đỉnh được mã số từ một tới N (1 ≤ i ≤ 100). Chỉ 1 số cặp thành phố mới có đường bay còn lại thì không. Giả sử đỉnh xuất phát không trùng đỉnh đích.

Dữ liệu vào: được cho trong tệp GAPNHAU.INP gồm có các dòng:

- Dòng đầu tiên, được gọi là dòng 0, chứa 4 số tự nhiên N, H, T, D(1 ≤ H, T, D ≤ N), trong đó N là số thành phố có sân bay, H là nơi Hoà đang sinh sống và công tác còn T là thành phố mà Thân sống và làm việc, D là mã số của thành phố Hồ Chí Minh nơi mà Hoà và Thân hứa gặp. (các số cách nhau ít nhất một khoảng cách)

- Dòng vật dụng i (1 ≤ i ≤ N - 1), trong N-1 dòng tiếp theo cho biết có hay không đường bay nối thành phố i với thành phố j (j = N-j+1) bằng các số 0, một (số 0 nghĩa là không có đường bay giữa 2 đỉnh i , j; số một nghĩa là tồn tại đường bay giữa 2 đỉnh i , j) các số cách nhau ít nhất một khoảng cách.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp cấp THPT tỉnh Lâm Đồng môn Tin học

- Dòng 0: 9 sáu hai bảy - Có 9 đỉnh mã số từ một tới 9, cần tìm đường đi từ đỉnh sáu tới đỉnh bảy và từ đỉnh hai tới đỉnh bảy.

- Dòng 1: một 0 một một một 0 0 0 - đỉnh một được nối với các đỉnh hai, 4, năm, và sáu. Không có cạnh nối đỉnh một với các đỉnh 3, bảy, 8 và 9.

- Dòng 2: một một 0 0 0 0 0 - đỉnh hai được nối với các đỉnh 3 và 4. Không có cạnh nối đỉnh hai với các đỉnh năm, sáu, bảy, 8 và 9.

- ...

- Dòng 8: một – đỉnh 8 có nối với đỉnh 9.

Vì đồ thị là vô hướng nên cạnh nối đỉnh x với đỉnh y cũng chính là cạnh nối đỉnh y với đỉnh x. thông tin về đỉnh N không cần hiển thị vì với mỗi đỉnh i ta chỉ liệt kê các đỉnh j>i tạo thành đường đi (i,j).

Dữ liệu ra: được ghi trong tệp văn bản GAPNHAU.OUT:

- Dòng đầu tiên ghi số tự nhiên k, l là số đỉnh trên đường đi từ H tới D và số đỉnh trên đường từ T đến D (nếu không có đường đi thì ghi số 0).

- Dòng vật dụng hai ghi lần lượt các đỉnh có trên đường đi từ H tới D. (Nếu không có thì ghi 0)

- Dòng vật dụng 3 ghi lần lượt các đỉnh có trên đường đi từ T tới D. (Nếu không có thì ghi 0)

Bài 3: Domino (7 điểm)

Cho ma trận gồm n dòng và m cột (1 ≤ m, n ≤ 100). Mỗi ô trong ma trận được gán mã số một, hai, ... , n×m theo thứ tự từ dòng trên xuống dòng dưới, trên mỗi dòng tính từ trái qua phải. Trong ma trận, người ta đặt v vách ngăn giữa 2 ô kề cạnh nhau.

Hãy tìm cách đặt đa dạng nhất k quân domino, mỗi quân gồm 2 ô kề cạnh nhau trên ma trận và không có vách ngăn ở giữa.

Dữ liệu vào: được cho trong tệp DOMINO.INP.

- Dòng đầu tiên gồm 3: số n là số dòng, số m là số cột và số v là số vách ngăn (các số cách nhau ít nhất một khoảng cách).

- V dòng tiếp theo, mỗi dòng có hai số a, b (các số cách nhau ít nhất một khoảng cách) cho biết vách ngăn đặt giữa 2 ô này.

Dữ liệu ra: được ghi vào tệp DOMINO.OUT.

- Dòng đầu tiên ghi số k là số quân domino tối đa đặt được trên Ma trận.

- K dòng tiếp theo, mỗi dòng hai số x, y (các số cách nhau ít nhất một khoảng cách) cho biết số hiệu của hai ô kề cạnh nhau tạo thành 1 quân domino.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp cấp THPT tỉnh Lâm Đồng môn Tin học

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download