hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------------

Số: 36/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 16 tháng 08 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị định 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 5 2008 của Chính phủ quy định công ty các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng bảy 5 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; Thông tư Liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02 tháng 02 5 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, công ty, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất; Thông tư Liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01 5 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu công ty và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất; Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15 tháng 3 5 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, công ty, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Xét yêu cầu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1589/TTr-STNMT ngày 27 tháng năm 5 2010 và Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 945/TTr-SNV ngày 15 tháng bảy 5 2010 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Vị trí, chức năng

1. Vị trí

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật;

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về công ty, biên chế, công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; song song, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chức năng

Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc khuôn khổ quản lý của Sở.

Điều hai. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 05 5 và hàng năm; chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và các giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

c) Dự thảo quy định tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các công ty trực thuộc Sở và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội;

d) Dự thảo chương trình, đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của pháp luật.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải tán, công ty lại các phòng nghiệp vụ, chi cục và công ty sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu công ty bộ máy của Chi cục thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể về quan hệ công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Hướng dẫn công ty thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ và định mức kinh tế - công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan Nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành; tuyên truyền, rộng rãi, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download