hoặc
Tài liệu học tập Mẫu bảng kê mua hàng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu bảng kê mua hàng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Biểu mẫu hành chính

Dưới đây là mẫu Bảng kê mua hàng hóa được ban hành theo ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

 Đơn vị:……………………

Bộ phận:…………………

Mã tổ chức SDNS:.................

 Mẫu số C24-HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính) 

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày…..tháng ….....5........

             Quyển số:…….........

   Số:……..................

- Họ tên người mua:……………………… Nợ:………...........................

- Bộ phận (Phòng, ban):………….....…… Có:……...............................

       Người mua                                           Kế toán trưởng                                         Người phê chuẩn mua
        (ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                                  (Ký,họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download