hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Trường THCS Hiệp Phước, Đồng Nai có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Hóa
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠ TRẠCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng

Câu một. Khi cho CaO vào nước thu được
A. chất không tan Ca(OH)2.                      B. dung dịch Ca(OH)2.
C. chất không tan Ca(OH)2, nước.         D. dung dịch Ca(OH)2 và chất không tan Ca(OH)2.

Câu hai. Dãy các kim loại được bố trí đúng theo chiều hoạt động hoá học giảm dần là
A. Al, Fe, Cu, Ag.                    B. Cu, Fe, Ag, Al.
C. Ag, Cu, Al, Fe.                   D. Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 3. Để pha loãng H2SO4, người ta rót
A. H2SO4 đặc từ từ vào nước và khuấy đều.
B. Nước từ từ vào H2SO4 đặc và khuấy đều.
C. H2SO4 đặc từ từ vào H2SO4 loãng và khuấy đều.
D. Nhanh H2O vào H2SO4.

Câu 4. Cho phương trình hoá học sau:
?H2SO4 (đặc, nóng) + ?Cu → ?CuSO4 + ?SO2 + ?H2O
Hệ số thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi trong phương trình hoá học trên lần lượt là
A. một, hai, một, một, một.                  B. hai, hai, một, một, một.
C. hai, hai, một, một, hai.                 D. hai, một, một, một, hai.

Câu năm. Khi phân tích một oxit sắt, thấy oxi chiếm 30% về khối lượng, oxit đó là
A. FeO.          B. Fe2O3.            C. Fe3O4.          D. cả 3 oxit trên.

Câu sáu. Có các chất sau : H2O, NaOH, CO2, Na2O. Số cặp chất có thể phản ứng với nhau là
A. hai.              B. 3.                C. 4.            D. năm.

Câu bảy. Cho PTHH sau: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O. X là
A. CO.          B. Cl2.          C. CO2.            D. NaHCO3.

Câu 8. Dãy các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Na, Fe.              B. K, Na.             C. Al, Cu.            D. Mg, K.

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (1,năm điểm) Viết phương trình hoá học biểu diễn biến hoá sau:

Câu 10. (1,năm điểm) Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CO2 bằng cách cho HCl tác dụng với CaCO3. Có thể thay HCl bằng H2SO4 được không ? Tại sao ?

Câu 11. (3 điểm) Hoà tan hết 4,05 g Al vào m gam dung dịch HCl, sau phản ứng thu được hiđro và 104,năm g dung dịch. Hãy tính
a) Thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn
b) Khối lượng muối tạo thành.
c) Khối lượng m của dung dịch HCl đã dùng.
(Biết Al= 27, Cl = 35,năm, H = 1).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download