hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3707/2012/BTTTT-TCCB, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3707/2012/BTTTT-TCCB có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg

Công văn 3707/2012/BTTTT-TCCB về thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

------------
Số: 3707/BTTTT-TCCB
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số
1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của
Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 5 2012

Kính gửi: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện kết nạp bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đồng thời, ngày 18/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo VNPost.

Để công tác chỉ đạo, điều hành của VNPost được thực hiện thông suốt, ổn định và hiệu quả trong công đoạn chuyển tiếp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Lãnh đạo VNPost thực hiện tốt các công việc sau:

1. Đối với ông Đỗ Ngọc Bình:

- Chủ động bàn giao công việc Tổng giám đốc VNPost cho ông Phạm Anh Tuấn theo đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông Phạm Anh Tuấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi bàn giao;

- Tập trung nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan tới nhiệm vụ của Hội đồng thành viên quy định tại Quyết định số 162/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB phê duyệt y Điều lệ công ty và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông Dự thảo Quyết định công ty lại VNPost theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt y, trong tháng 01/2013.

+ Chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông Dự thảo Điều lệ công ty và hoạt động của VNPost sau khi Quyết định công ty lại VNPost được ban hành.

+ Chỉ đạo xây dựng Quỹ lương bổng kế hoạch của Chủ tịch, Tổng giám đốc VNPost 5 2013.

+ Chủ động phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện phân chia tài sản, nhà, đất tại các tỉnh để sớm hoàn thành việc bàn giao với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Riêng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên VNPost tạm thời ngừng thực hiện cho tới khi Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điểm b, c, Khoản một, Điều 4 của Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với ông Phạm Anh Tuấn:

- Chủ động kết nạp bàn giao công việc từ Tổng giám đốc Tổng công ty theo đúng quy định;

- Tập trung nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Quyết định số 162/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động, sản xuất, kinh doanh của VNPost 1 cách ổn định, liên tục, thông suốt, hợp nhất và hiệu quả. Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác được giao;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download