hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 23/2013/TB-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 23/2013/TB-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Thông báo 23/2013/TB-BTTTT về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

---------
Số: 23/TB-BTTTT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 5 2013

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN ĐỨC LAI TẠI CUỘC HỌP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

Ngày 31 tháng 01 5 2013, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nghe báo cáo công tác điều hành Chương trình mục tiêu nhà nước đưa thông tin về cơ sở công đoạn 2012 - 2015 và dự định 1 số nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình cần triển khai trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên và Tổ giúp việc của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu nhà nước (MTQG), đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Xuất bản, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Báo chí; Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Thường trực Ban Quản lý Chương trình báo cáo kết quả công tác điều hành Chương trình MTQG công đoạn 2012 - 2015, dự định nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình trong thời gian đến và ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Ban Quản lý Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã phấn đấu thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Lãnh đạo Bộ trong công tác điều hành Chương trình MTQG công đoạn 2012 - 2015, cụ thể đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành các văn bản như sau:

- Phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo công đoạn 2012 - 2015 (Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012);

- Trình Bộ ký và ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở công đoạn 2012 - 2015 (Công văn số 3724/BTTTT-KHTC ngày 28/12/2012);

- Trình Bộ ký và ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở 5 2013 (Công văn số 187/BTTTT-KHTC ngày 15/01/2013);

- Trình Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở đối với phần vốn giao Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện 5 2013.

2. Để dùng cho cho công tác quản lý, điều hành thực hiện Chương trình MTQG trong thời gian đến, yêu cầu Ban Quản lý chương trình, các Cục, Vụ liên quan và Ban Quản lý Dự án khẩn trương thực hiện 1 số nhiệm vụ sau:

2.một. Đối với các nội dung của Chương trình thực hiện tại Bộ:

Ban Quản lý Chương trình MTQG có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức có liên quan thanh, quyết toán vốn 5 2011 và 5 2012 đúng thời hạn.

2.hai. Đối với yêu cầu của Cục Báo chí về việc tổ chức Lễ bàn giao thiết bị:

Đồng ý với yêu cầu của Cục Báo chí về việc xem xét tổ chức lễ bàn giao trang bị công cụ tác nghiệp dùng cho công tác thông tin và truyền thông cơ sở cho các địa phương thuộc Dự án hai của Chương trình MTQG 5 2012 theo hình thức tụ hợp tại 02 điểm (miền Bắc và miền Nam).

2.3. Về nhiệm vụ điều hành Chương trình của Ban Quản lý Chương trình:

Trong Quý I 5 2013, cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư quy định danh sách các tỉnh, huyện, xã thuộc khuôn khổ địa bàn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở công đoạn 2012 - 2015;

- Xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá, giám sát và các biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở công đoạn 2012 - 2015;

- Xây dựng và ban hành định mức kinh tế công nghệ dùng cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở công đoạn 2012 - 2015. Cụ thể là xây dựng và sớm ban hành định mức (tạm thời) hỗ trợ sản xuất các chương trình phát thanh, định mức hỗ trợ các Điểm Bưu điện Văn hóa xã thực hiện 1 số nội dung của Chương trình. Đối với định mức hỗ trợ sản xuất các chương trình truyền hình đã được ban hành bằng Quyết định 382/QĐ-BTTTT ngày 21/3/2011 cho công đoạn 2011 - 2012, yêu cầu Ban quản lý Chương trình hoàn thiện, cập nhật, bổ sung để ban hành Định mức mới cho công đoạn 2013 - 2015 trong đó có bổ sung nội dung hỗ trợ sản xuất chương trình phát thanh.

- Xây dựng và trình phê phê chuẩn ba (03) dự án thành phần của Chương trình theo Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê phê chuẩn Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo công đoạn 2012 - 2015.

- Đối với các Cục, Vụ có liên quan: Căn cứ nội dung thực hiện 5 2012, phối hợp với Ban Quản lý dự án yêu cầu và xây dựng dự án thực hiện Chương trình 5 2013 thuộc khuôn khổ, chức năng của từng tổ chức được giao.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình tại các địa phương.

- Giao Ban Quản lý Chương trình dự án xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về Chương trình công đoạn 2013 - 2015. Trước mắt, triển khai trên các báo, đài thuộc Bộ theo kế hoạch được phê chuẩn.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung huấn luyện cán bộ quản lý Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cho các bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện Chương trình sau khi đã có đủ các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình (như Thông tư liên tịch, định mức kinh tế công nghệ, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại địa phương …). Về địa điểm tổ chức đề nghị xem xét thực hiện tại 02-03 vùng để bảo đảm hiệu quả và thuận tiện trong công tác tổ chức và tùng tiệm chi phí đi lại.

Lưu ý các tổ chức có liên quan phụ trách các tiểu Dự án thực hiện đúng quy định pháp luật về nghiệm thu, bàn giao tài sản cho các bộ, ngành, địa phương sau khi kết thúc Dự án.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, thường trực Ban Quản lý Chương trình có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với Ban Quản lý dự án và các Cục, Vụ liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai để các Vụ, Cục, tổ chức liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các Thành viên BQL Chương trình MTQG;
- VP, các Vụ: KHTC, TCCB, KHCN;
- Các Cục: BC, XB, PTTH&TTĐT, TTĐN;
- Ban QLDACTNMTQG đưa thông tin về cơ sở;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Hoàng Minh Phương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download