hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng gửi giữ xe ô tô, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng gửi giữ xe ô tô có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

Mẫu Hợp đồng gởi giữ xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ XE ÔTÔ

Hôm nay, ngày … tháng … 5 ….

Tại (địa điểm): ……………………………………………………………...........

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên gửi tài sản)

Ông (bà): ……………………………… .....Số CMND: …………….........……

Cấp ngày …………………..………….…. Tại: ………………………………..

Điện thoại số: ….………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

 

Bên B (Bên giữ tài sản)

Ông (bà): ……………………..........…… Số CMND: …………………………

Cấp ngày: ……………………………….. Tại: ………………..………….……

Điện thoại số: ……………………………….…………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

Hai bên sau khi bàn bạc đã hợp nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau: 

Điều 1: Đối tượng gởi, giữ:

- Loại xe:………………………… Biển kiểm soát:……………………………

- Mô tả đặc điểm, tình trạng xe gởi giữ…………………………………….…..

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

- Giá cả (theo qui định của Nhà nước, giả dụ không có thì hai bên tự thỏa thuận).

- Phương thức thanh toán:…………………….

- Thời gian gửi… 

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

- Thông báo các đặc tính của xe, giả dụ cần thiết.

- Trả thù lao khi lấy lại xe

- Trả phí tổn lưu xe khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại xe đã gởi. 

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B

- Bảo quản kỹ càng xe gởi giữ, không được sử dụng xe trong thời gian bảo quản.

- Bồi thường thiệt hại giả dụ để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gởi giữ. 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, giả dụ có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

- Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết. 

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … tới … giờ … ngày ….

Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

 Ký tên                                                                     Ký tên

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download