hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 128/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 128/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế
BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 128/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày năm tháng 9 5 2014 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC TẠI KHU KINH TẾ

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân 5 2007 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 5 2012;

Căn cứ Luật quản lý thuế 5 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật quản lý thuế 5 2012;

Căn cứ Nghị định số  ngày 27 tháng sáu 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số  ngày 22 tháng bảy 5 2013 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 5 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 5 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 5 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm việc tại Khu kinh tế và Khu kinh tế cửa khẩu (sau đây gọi chung là Khu kinh tế) như sau:

Điều một. Người nộp thuế và khuôn khổ áp dụng

Người nộp thuế được giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, làm việc tại Khu kinh tế, cụ thể gồm:

1. Cá nhân ký hiệp đồng lao động với Ban quản lý Khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

2. Cá nhân ký hiệp đồng lao động với công ty, cá nhân có cơ sở kinh doanh tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu kinh tế.

3. Cá nhân ký hiệp đồng lao động với công ty, cá nhân ngoài Khu kinh tế, nhưng được cử tới làm việc tại Khu kinh tế để thực hiện các hiệp đồng kinh tế do công ty, cá nhân ngoài Khu kinh tế ký kết với Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế hoặc với công ty, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế.

4. Cá nhân, nhóm cá nhân có địa điểm kinh doanh khăng khăng tại Khu kinh tế, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Khu kinh tế.

5. Cá nhân ký hiệp đồng lao động với công ty tại Khu kinh tế và thực tế làm việc tại Khu xử lý chất thải độc hại của Khu kinh tế mà theo quy định của Nhà nước về môi trường và quy hoạch Khu kinh tế được phê chuẩn y thì Khu xử lý chất thải độc hại này phải đặt ngoài Khu kinh tế.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download