hoặc
Tài liệu học tập Giấy phép xuất bản phụ trương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy phép xuất bản phụ trương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 năm 2010

Các bạn có thể xem thêm biểu mẫu Giấy phép phát hành phụ trương ban hành theo Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19 tháng 07 5 2010 của Bộ Thông tin và truyền thông sau:

Mẫu số 9

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC BÁO CHÍ

------------

Số: /GP-XBPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. 5 20...

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG
---------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 5 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng sáu 5 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 5 2002 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng sáu 5 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Cục Báo chí;

Theo yêu cầu tại Văn bản số … ngày ….. tháng ….. 5 20 … của.....;

Theo yêu cầu của Trưởng phòng Quản lý báo chí Trung ương (Địa phương),

QUYẾT ĐỊNH
CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN PHỤ TRƯƠNG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan chủ quản:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ………………………….. Fax:

2. Tên cơ quan báo chí:

- Địa chỉ:

- Điện thoại: ………………………… Fax:

- Email: …………………………….. Website:

3. Mục đích và nội dung phát hành phụ trương:

4. Đối tượng phục vụ:

5. Phạm vi phát hành chủ yếu:

6. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi:

- Ngôn ngữ thể hiện:

- Kỳ hạn xuất bản:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Nơi in:

7. Phương thức phát hành:

8. Giấy phép phát hành phụ trương có hiệu lực từ ngày … tới ngày …..

9. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan, các điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí và Giấy phép này.

Nơi nhận:

- Cơ quan được cấp phép;

- Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí;

- Thứ trưởng …………………;

- Lưu: VT, (…)

CỤC TRƯỞNG

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download