hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông kèm theo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO

--------

Số: 26/2014/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 5 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC VIÊN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ ngày 19 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục; ngày 11 tháng năm 5 2011 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật giáo dục; ngày 9 tháng 01 5 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều một của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 5 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 5 2006 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 5 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Điều sáu được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều sáu. Thang điểm, hình thức kiểm tra

1. Điểm kiểm tra theo thang điểm 10. Điểm kiểm tra là 1 số nguyên. Điểm kiểm tra học kỳ có thể là số thập phân, phần thập phân được giữ lại 1 chữ số, là số 0 hoặc số năm theo luật lệ làm tròn.

2. Hình thức kiểm tra bao gồm: kiểm tra mồm (KTm), kiểm tra viết 15 phút (viết tắt KT15 phút), kiểm tra viết 1 tiết trở lên (viết tắt KT1 tiết), kiểm tra thực hành (KTth), kiểm tra học kỳ (KThk) tính hợp với các hình thức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập khác như: phiếu hỏi, phiếu quan sát, nhật kí học tập, kế hoạch học tập, sổ theo dõi học tập, hồ sơ học tập, phỏng vấn, thông tin phản hồi của bạn bè và học tụ họp tác.

3. Điểm trung bình học kỳ, cả 5 là 1 số nguyên hoặc số thập phân, phần thập phân giữ lại 1 chữ số theo luật lệ làm tròn”.

2. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Điểm trung bình học kỳ, cả năm

1. Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ tất cả các môn học.

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT

3. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Đối tượng đánh giá, xếp loại hạnh kiểm

1. Học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT được đánh giá, xếp loại hạnh kiểm.

2. Học viên thuộc đối tượng sau đây không đánh giá, xếp loại hạnh kiểm:

a) Học viên học theo hình thức vừa làm vừa học gồm có:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan nhà nước, các công ty chính trị, công ty chính trị - xã hội, công ty xã hội.

- Cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang.

- Người lao động từ 20 tuổi trở lên đối với cấp THCS và 25 tuổi trở lên đối với cấp THPT.

b) Học viên học theo hình thức tự học có hướng dẫn”.

4. Bổ sung Điều 12a sau Điều 12 như sau:

“Điều 12a. Đánh giá học viên khuyết tật

1. Đánh giá học viên khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học viên.

2. Học viên khuyết tật có khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình GDTX cấp THCS, THPT được đánh giá, xếp loại theo các quy định như đối với học viên bình thường.

3. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân; không đánh giá các nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn”.

5. Điểm đ khoản 3 và khoản năm Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Điểm đ khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Chưa có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè”.

b) Khoản năm Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học cốt tử căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm học kỳ II. Với các trường hợp đặc thù, giáo viên chủ nhiệm báo cáo Giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên/Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng chuyên nghiệp quyết định”.

6. Sửa đổi cụm từ “không quá 35 buổi học” thành cụm từ “không quá 45 buổi học” tại điểm a khoản một Điều 16, điểm a khoản hai Điều 16 và khoản một Điều 17.

7. Sửa đổi cụm từ “giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên” thành cụm từ “giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên/Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng chuyên nghiệp” tại điểm c khoản hai Điều 16.

Điều hai. Bãi bỏ khoản hai Điều 8, điểm d khoản hai Điều 15.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 5 2014.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các doanh nghiệp liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • UBVHGD-TNTNNĐ của Quốc hội;
 • Ban Tuyên giáo Trung ương;
 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Như Điều 3;
 • Công báo;
 • Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download