hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 05/2012/TT-BNV, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 05/2012/TT-BNV có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư 05/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24 tháng 10 5 2012 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 1 số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

BỘ NỘI VỤ
--------
Số: 05/2012/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 5 2012

 THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BNV NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ NỘI VỤ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TUYỂN DỤNG VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 5 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 5 2010 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 5 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ,

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 5 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 1 số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 5 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV

1. Bổ sung Khoản 3 Điều một như sau:

3. Khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, đương thứ, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập”.

2. Sửa đổi Điểm b Khoản hai Điều 4 như sau:

b) Cơ quan quản lý công chức quy định tại Khoản hai Điều hai Nghị định số 24/2010/NĐ-CP:

- Căn cứ vào báo cáo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, phê ưng chuẩn kết quả tuyển dụng công chức thuộc khuôn khổ quản lý;

- Quyết định việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc thù trong tuyển dụng công chức theo quy định của Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV”.

3. Bổ sung Điểm đ Khoản hai Điều 10 như sau:

đ) Đối với trường hợp là viên chức đang làm việc trong các doanh nghiệp sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và doanh nghiệp chính trị - xã hội, giả dụ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm b Khoản một Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV và cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp còn chỉ tiêu biên chế, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Sau đó có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để dùng cho công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền”.

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 5 2012.

Điều 3. Trách nhiệm doanh nghiệp thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký) 

Trần Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download