hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Đơn yêu cầu cấp đổi, cấp lại, xác nhận đổi thay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phụ lục 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI , XÁC NHẬN THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Bao gồm cả cấp đổi do chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở,
hết trang ghi thay đổi
)

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ kết nạp hồ sơ:
Quyển số …………, Số vật dụng tự……..

Kính gởi : Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Họ và tên : …………………………………………… ……năm sinh ………………….......
Số CMND (Hộ chiếu) :……………………ngày cấp………………nơi cấp ………………………
Thường trú tại:....................................................................................................................................
Lý do yêu cầu cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận :..............................................
Địa chỉ nhà ở xin cấp đổi (cấp lại, xác nhận thay đổi) Giấy chứng nhận:...........………...................

Tôi cam đoan các lời kê khai trong đơn là đúng sự thật, chịu trách nhiệm về tính xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ bổn phận tài chính đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.

.............., ngày .......... tháng …......5 .................
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download