hoặc
Tài liệu học tập Công văn 5412/BGDĐT-GDCN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 5412/BGDĐT-GDCN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục chuyên nghiệp

Công văn 5412/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục chuyên nghiệp.

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------

Số: 5412/BGDĐT-GDCN
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
năm học 2012 - 2013 đối với GDCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 5 2012

           Kính gửi:

 

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp và
các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. 

Căn cứ Chỉ thị số 2737 /CT-BGDĐT ngày 27 tháng bảy 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục măng non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển giáo dục và Chiến lược phát triển dạy nghề công đoạn 2011 - 2020; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu các cuộc di chuyển lớn của ngành; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục TCCN và tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội và các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển giáo dục công đoạn 2011 - 2020 và Chiến lược phát triển Dạy nghề công đoạn 2011 - 2020; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDCN theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

- Các Sở GDĐT tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển giáo dục TCCN phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; Chiến lược phát triển Dạy nghề công đoạn 2011 - 2020; Tập trung thực hiện quy hoạch và phát triển hàng ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo TCCN. Có kế hoạch công ty thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý GDCN về công ty bộ máy, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ cấu hệ thống, khuông các trình độ nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức về vật dụng dạy học. Đổi mới quản lý Nhà nước về công tác kiểm định chất lượng giáo dục TCCN theo hướng giao cho sở Giáo dục và Đào tạo công ty đánh giá trong, đánh giá ngoài và công nhận cơ sở đào tạo TCCN về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định.

- Tăng cường năng lực cho hàng ngũ cán bộ công chức Phòng Giáo dục chuyên nghiệp của Sở để thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục theo Nghị định 115/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Rà soát và thực hiện các chương trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và của ngành giáo dục góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục TCCN. Nâng cao chất lượng báo cáo và thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quy chế về công khai đối với cơ sở giáo dục, thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thành lập trường, cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo trình độ TCCN. Hình thành tại các địa phương cơ chế thu nạp thông tin phản ánh về các vi phạm luật pháp trong giáo dục TCCN. Kiên quyết xử lý các cơ sở đào tạo vi phạm quy chế đào tạo, đào tạo kém chất lượng và thông báo công khai việc xử lý vi phạm qua các dụng cụ thông tin đại chúng và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan chủ quản của trường.

Các trường trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của trường mình xây dựng chương trình, kế hoạch, công ty họp bàn trong toàn bộ cán bộ giáo viên và học sinh về các giải pháp thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nhà trường. Mỗi công ty trong nhà trường cần có kế hoạch cụ thể lựa chọn các vấn đề cấp bách nhất cần phải đổi mới ngay trong năm học này. Lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện để cho các sáng kiến và quyết tâm đổi mới nhà trường thành hiện thực.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu các cuộc di chuyển lớn của ngành.

- Các sở GDĐT chỉ đạo các trường phát huy các kết quả đã đạt được tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc di chuyển lớn của ngành.

- Các trường phát động sâu rộng phong trào thực hiện các cuộc di chuyển với sự tham gia của hầu hết giáo viên, học sinh; lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 1 cách hiệu quả trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa; xây dựng chương trình hành động cụ thể và cam kết thực hiện có chất lượng các cuộc di chuyển này trong hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

3. Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục TCCN và tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội và các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các trường TCCN. Các địa phương cần quy hoạch, phát triển hệ thống các trường TCCN để bảo đảm ổn định quy mô đào tạo khi các trường đại học giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh và ngừng đào tạo trình độ TCCN vào 5 2017.

- Các sở GDĐT tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường đầu tư đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, tụ hội nâng cao chất lượng hàng ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục TCCN, xác định việc nâng cao chất lượng hàng ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là giải pháp cốt lõi để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN.

- Rà soát các điều kiện bảo đảm chất lượng và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2012 - 2013. Tăng cường công tác truyền thông về ngành nghề và nhu cầu sử dụng lao động của từng ngành ở địa phương để khắc phục các khó khăn về công tác tuyển sinh. Đồng thời, các trường có kế hoạch phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn đưa học sinh cuối khóa tới thăm trường TCCN, tạo điều kiện để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh từ sớm.

- Các sở GDĐT tụ hội chỉ đạo các trường rà soát và đổi mới chương trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn đầu ra của ngành đào tạo; Các trường tiếp tục hoàn thiện chuẩn đầu ra và có đánh giá kết quả và tác động của việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra tới việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá và cơ hội việc làm của người học. Tiếp tục triển khai công tác biên biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30 tháng năm 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam công đoạn 2011 - 2020 và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội công đoạn 2011 - 2015, các địa phương tụ hội đào tạo theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt; đẩy mạnh hợp tác với các công ty sử dụng nhân lực; hình thành các Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, TCCN và dạy nghề; thực hiện tốt công tác quản lý hợp tác quốc tế trong giáo dục TCCN.

- Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05-12-2011 của Bộ Chính trị để bảo đảm đạt được mục tiêu trong Chiến lược phát triển giáo dục công đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê phê duyệt là tới 5 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả năng hấp thu 30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Các trường chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chương trình xây dựng nông thôn mới, mở thêm các khóa đào tạo ngắn hạn gắn với địa chỉ sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Cục, Vụ thuộc Bộ GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Các sở GDĐT có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý trực tiếp các trường trên địa bàn, căn cứ yêu cầu thực tế phát triển TCCN, chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, công ty triển khai hầu hết các nội dung, nhiệm vụ GDCN của công ty, góp phần thực hiện chiến thắng nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012 - 2013.

Các sở GDĐT báo cáo tổng kết năm học (có lồng ghép báo cáo công tác kiểm tra, thanh tra các trường trên địa bàn) và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm học 2012 - 2013 về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) trước ngày 20/6/2013. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học, giả dụ có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các sở, các trường phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên lạc: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vugdcn@moet.edu.vn; điện thoại: 0436230747; fax: 0438694995./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP;
- Các Bộ, ngành có trường TCCN (để phối hợp chỉ đạo);
- Các công ty thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCN. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Văn Ga 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download