hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC d

Công văn 1052/2013/BTC-TCHQ về vướng mắc trong thực hiện Thông tư 62/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
-----------
Số: 1052/BTC-TCHQ
V/v: Vướng mắc trong thực hiện Thông tư
số 62/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 5 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Dầu Việt Nam.
(đ/c: số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận một, TpHCM)

Trả lời công văn số 9066/DVN-SPD/C ngày 27/11/2012 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng:

Khi thực hiện tái xuất theo quy định tại Điều bảy Thông tư số 62/2012/TT-BTC và thanh khoản tờ khai trợ thời nhập theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 62/2012/TT-BTC Tổng công ty Dầu Việt Nam nộp 01 bản chụp liên hai hóa đơn mua xăng dầu từ bản gốc đã lập, giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (hoặc người được giám đốc ủy quyền) ký xác nhận trên bản chụp (xuất trình bản gốc để công chức hải quan đối chiếu khi thực hiện thủ tục hải quan tái xuất xăng dầu và thanh khoản tờ khai trợ thời nhập theo quy định).

2. Về xử phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ khoản một Điều 38 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì việc Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện thanh khoản sai thời hạn quy định không thuộc trường hợp được miễn xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Dầu Việt Nam biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST, Cục TCDN (để p/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, số một Khâm Thiên, Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download