hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 454/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 454/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015"

Quyết định 454/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 03 5 2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các công ty tín dụng công đoạn 2011 - 2015".

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------
Số: 454/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
“CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật công ty Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt y Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các công ty tín dụng công đoạn 2011 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thành lập, công ty và hoạt động của công ty phối hợp liên ngành;

Xét yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các công ty tín dụng công đoạn 2011 - 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

3. Các thành viên gồm:

- Ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

- Ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ;

- Ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

- Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Điều hai. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các công ty tín dụng theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các công ty tín dụng công đoạn 2011 - 2015” (sau đây gọi là Đề án).

2. Nghiên cứu, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý các vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

3. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương trong khuôn khổ Đề án.

4. Tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương, song song tăng cường trách nhiệm, sự tham gia, phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các công ty tín dụng.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế công ty và hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, công ty trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). XH 250

 THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download