hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 4234/2012/QĐ-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 4234/2012/QĐ-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa năm 2013

Quyết định 4234/2012/QĐ-UBND phê phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa 5 2013.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

--------------
Số: 4234/2012/QĐ-UBND
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH THANH HÓA NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 5 2013; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khoá XVI, kỳ họp đồ vật năm về việc thông qua kế hoạch đầu tư phát triển 5 2013 tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa 5 2013 để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, với các nội dung chính như sau:

1. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 601 tỷ đồng

a) Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 100 tỷ đồng.

- Bố trí để trả nợ vay: 59,75 tỷ đồng.

- Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh: 13,209 tỷ đồng.

- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 27,041 tỷ đồng.

b) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 501 tỷ đồng.

- Bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA: 50 tỷ đồng.

- Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành: 172,609 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp: 185,891 tỷ đồng.

- Bố trí vốn cho các chương trình, dự án mới: 92,năm tỷ đồng.

(Chi tiết và mức vốn cụ thể có phụ lục một và phụ biểu kèm theo)

2. Nguồn vốn đầu tư theo các chương trình MTQG: 464,628 tỷ đồng

- Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành: 177,399 tỷ đồng.

- Bố trí cho các dự án chuyển tiếp: 272,841 tỷ đồng.

- Bố trí cho các chương trình, dự án mới: 14,388 tỷ đồng.

(Chi tiết và mức vốn cụ thể có phụ lục hai kèm theo)

3. Nguồn vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: Sau khi có Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để giao kế hoạch cho các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện.

Điều hai. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành và tổ chức liên quan, căn cứ Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp đồ vật 5; nội dung phê phê duyệt tại Điều một của Quyết định này, các quy định hiện hành của pháp luật và thực tế triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc khuôn khổ quản lý của tỉnh để cụ thể hóa kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trên cơ sở kế hoạch đầu tư phát triển 5 2013 được UBND Tĩnh Giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện của ngành, địa phương, tổ chức mình gởi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính (để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)


Trịnh Văn Chiến

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download