hoặc
Tài liệu học tập Công văn 9367/VPCP-KTTH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 9367/VPCP-KTTH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Về việc xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu

Công văn 9367/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 19 tháng 11 5 2012 về việc xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 9367/VPCP-KTTH
V/v xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi
Nông trường Sông Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 5 2012

             Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 14680/BTC-TCDN ngày 25 tháng 10 5 2012 về việc xử lý tài chính thực hiện chuyển đổi Nông trường Sông Hậu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

a) Chỉ đạo Nông trường Sông Hậu căn cứ quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 5 2010 của Chính phủ xây dựng Đề án cụ thể gắn với phương án xử lý tài chính nhằm chuyển đổi Nông trường thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành vên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Nông trường Sông Hậu căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng bảy 5 2002 của Chính phủ, lập hồ sơ gởi và hợp tác với các ngân hàng thương mại để thực hiện tái cơ cấu lại các khoản nợ vay của Nông trường Sông Hậu; hỗ trợ xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ theo quy định và phê duyệt y Đề án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, báo cáo Bộ Tài chính thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Căn cứ Đề án cơ cấu lại hệ thống các công ty tín dụng công đoạn 2011 - 2015 tại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 5 2012 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của Nông trường Sông Hậu để chỉ đạo các ngân hàng thương mại hướng dẫn Nông trường thựAc hiện xóa nợ lãi vay theo quy định tại Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12 tháng bảy 5 2002 của Chính phủ.

b) Kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thường mại thực hiện việc phân loại các khoản nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng; các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của pháp luật để đề nghị biện pháp xử lý đối với các khoản nợ vay các ngân hàng thương mại của Nông trường theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9374/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 12 5 2010 của Văn phòng Chính phủ.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9374/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 12 5 2010 và xử lý tài chính của Nông trường Sông Hậu theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng,
Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 (đã ký) 

Phạm Văn Phượng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download