hoặc
Tài liệu học tập Mẫu điều lệ công ty cổ phần, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu điều lệ công ty cổ phần có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Quy định về công ty cổ phần

Mẫu điều lệ công ty cổ phần được biên soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập Công ty căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----***----

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
( tên công ty)

Điều lệ này được biên soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày / /2000.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 12/6/1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

 CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hình thức, tên gọi và hội sở Công ty

1.một Công ty thuộc hình thức Công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.hai Tên Công ty:..................................................................................................................................

Tên giao dịch đối ngoại ( giả dụ có):……………Join Stock Company

Tên giao dịch viết tắt ( giả dụ có):……….JSC.

1.3 Trụ sở Công ty: ( ghi rõ số nhà, phố phường, quận huyện, Tp Hà Nội)

Điện thoại:....................................... Fax:......................................

1.4. Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có):...........................................................................

Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chuyển hội sở, lập hay bãi bỏ chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh:

2.một Công ty kinh doanh các ngành nghề sau:

-

-

Khi cần thiết, Đại Hội đồng cổ đông công ty quyết định việc chuyển hay mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với qui định của pháp luật.

2.hai Công ty được phép hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất cho các cổ đông.

Điều 3: Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của công ty: ......................đồng ( bằng chữ).

Số cổ phần:

- Loại cổ phần:

+ Cổ phần phổ thông:

+ Cổ phần ưu đãi ( giả dụ có):

- Mệnh giá cổ phần:

Điều 4: Cơ cấu và phương thức huy động vốn:

4.một Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập Công ty:

1. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.

2. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.

3. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.

4. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.

5. góp ............ đồng chiếm ......... cổ phần tương ứng với .......... % tổng vốn điều lệ.

4.hai Ngay sau khi ký kết Bản thỏa thuận góp vốn, toàn bộ số tiền mà các cổ đông sáng lập góp để mua cổ phiếu theo như Điều 4.một, tiền góp vốn của các cổ đông sẽ được chuyển vào Tài khoản tại 1 Ngân hàng do đại diện cổ đông sáng lập chỉ định. Số tiền bảo đảm chỉ được lấy ra khi Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định khác của các cổ đông sáng lập.

Điều 5: Tăng, giảm vốn điều lệ

5.một Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty giả dụ thấy cần thiết thông qua việc: tích luỹ lợi nhuận mà Công ty thu được, các cổ đông đầu tư vốn bổ sung, phát hành thêm cổ phiếu gọi thêm các cổ đông mới.

5.hai Việc giảm vốn điều lệ công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở vốn còn lại của công ty nhưng vẫn bảo đảm công ty hoạt động bình thường.

Điều 6: Cổ đông sáng lập Công ty

1.một Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

1.hai Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

1.3 Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

1.4 Ông/bà Sinh năm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số CMND do công an cấp ngày

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download