hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3930/TCHQ-TXNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3930/TCHQ-TXNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu

Công văn 3930/TCHQ-TXNK 5 2013 xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc thù đối với xe ô tô du nhập do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 3930/TCHQ-TXNK
V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc thù đối với xe ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4646/HQHP-TXNK ngày 24/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc thù đối với xe ô tô động cơ xăng du nhập dùng cho Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái tính hợp nghỉ dưỡng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc thù số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ khoản năm Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, thì:

Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc thù là các loại xe theo giao diện của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe giao diện vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể.

Cơ sở buôn bán du nhập xe ô tô có giao diện chỉ dùng để chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc thù nêu tại khoản năm Điều này phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai du nhập hồ sơ, thủ tục sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán chứng minh cơ sở du nhập có chức năng buôn bán khu vui chơi, giải trí, thể thao (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở nhập khẩu).

- Cơ sở buôn bán du nhập ghi rõ trên Tờ khai hàng hóa du nhập nội dung: "xe ô tô được giao diện, sản xuất chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông". Cơ sở du nhập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ du nhập.

Cơ quan Hải quan nơi cơ sở buôn bán du nhập đăng ký mở Tờ khai hàng hóa du nhập kiểm tra hàng hóa và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trên, không cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe du nhập cho cơ sở buôn bán du nhập.

Trường hợp theo như nội dung trình bày tại công văn số 4646/HQHP-TXNK nêu trên Công ty thương mại Quốc Hưng không du nhập trực tiếp mà ủy thác cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tường và Bình không phải là cơ sở du nhập có chức năng buôn bán khu vui chơi, giải trí, thể thao, không đáp ứng quy định nêu trên. Vì vậy, thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc thù.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download