hoặc
Tài liệu học tập Công văn 312/2013/LĐTBXH-ATLĐ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 312/2013/LĐTBXH-ATLĐ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Đảm bảo an toàn trong dịp tết Quý Tỵ năm 2013 và dịp Tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 15

Công văn 312/2013/LĐTBXH-ATLĐ về bảo đảm an toàn trong dịp tết Quý Tỵ 5 2013 và dịp Tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần trang bị 15 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

------------
Số: 312/LĐTBXH-ATLĐ
V/v: Đảm bảo an toàn trong dịp tết Quý Tỵ năm 2013
và dịp Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần trang bị 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 5 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương và các doanh nghiệp chính trị - xã hội.

Năm 2012, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đã được Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo; các doanh nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp và người lao động triển khai thực hiện, qua đó đã hạn chế được các vụ tai nạn lao động, sự cố cháy nổ nghiêm trọng góp phần phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Tuy nhiên, ở 1 số lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp vẫn còn xảy ra tình trạng mất an toàn gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ làm thiệt hại về người về tài sản. Để chủ động phòng dự phòng, hạn chế tai nạn, cháy nổ ngay từ các ngày đầu 5 2013, đặc thù là dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 và Tuần lễ Quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần trang bị 15, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất buôn bán và người lao động tập trung thực hiện 1 số nội dung sau:

1. Các Bộ, ngành chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đặc thù trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ và các công trình trọng tâm.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương để chủ động thông tin tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tới doanh nghiệp, cơ sở sản xuất buôn bán và người lao động.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn tăng cường tự kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, doanh nghiệp sẵn sàng lực lượng, công cụ và các điều kiện cần thiết để bảo đảm sẵn sàng tham gia tiếp ứng khi xảy ra sự cố, đặc thù là các khu vực tụ tập đông dân cư, khu vui chơi công cộng và các nơi tụ tập đông người trong dịp Tết Quý Tỵ 2013.

4. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất buôn bán tăng cường tự kiểm tra về an toàn, phòng chống cháy nổ trong khuôn khổ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Chủ động sẵn sàng lực lượng, công cụ, kế hoạch tiếp ứng để giải quyết khi có sự cố xảy ra.

5. Người lao động và nhân dân nâng cao ý thức tuân thủ các nội quy, quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ; cảnh giác phát hiện các nguy cơ về tai nạn và cháy nổ để kịp thời thông báo tới cơ quan, doanh nghiệp và người có trách nhiệm, có biện pháp loại trừ và phòng dự phòng tai nạn, cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp và người lao động quan tâm thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT, ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Bùi Hồng Lĩnh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download