hoặc
Tài liệu học tập Công văn 946/LĐTBXH-KHTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 946/LĐTBXH-KHTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg

Công văn 946/LĐTBXH-KHTC về công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công 5 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 946/LĐTBXH-KHTC
V/v Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công 5 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 5 2013

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện qui định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các tổ chức dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng căn bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngàỵ 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các tổ chức dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông báo số 106/TB-BTC ngày 08/03/2013 của Bộ Tài chính về Thông báo giám định số liệu quyết toán ngân sách 5 2011 kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai quyết toán kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 5 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(Số liệu chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Thông báo công khai quyết toán ngân sách nhà nước 5 2011 được gởi tới các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và niêm yết công khai tại hội sở cơ quan Bộ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục Người có công;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm Thông tin (để công khai trên website Bộ);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Quang Phụng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download