hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

 TỔNG CỤC THUẾ

Cục thuế:………..

Chi cục thuế:……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

….ngày….tháng….năm…….

 TỜ KHAI
NỘP TIỀN THUÊ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC

Tên doanh nghiệp thuê đất:.........................

Ngành nghề buôn bán chính: .......................................

Địa chỉ: Điện thoại: .....................................

Tài khoản số: Tại ngân hàng: ....................................

Quyết định hoặc hợp đồng thuê đất số….ngày…./…../……..

Thời gian thuê đất……………….(năm, tháng).

I. Phần tự kê khai tính tiền thuê đất

1. Đất được thuê

2. Đăng ký nộp tiền thuê đất hàng 5 (năm…..)

Nộp tiền kỳ thứ 1, ngày….tháng….năm….số tiền là…..đồng

Nộp tiền kỳ trang bị 2, ngày….tháng….năm…..số tiền là….. đồng

Xin cam đoan bản tự khai trên đây là hoàn toàn đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật v ề sự khai báo trên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download