hoặc
Tài liệu học tập Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,Biểu mẫu kế toán

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Bảng kê thanh toán công tác phí bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã trợ thời ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, được ban hành kèm theo ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ tài chính.

Đơn vị:…………………… 
Bộ phận:………………….                       
Mã doanh nghiệp SDNS:………..

Số:……………

 

Mẫu số C12 – HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng bộ Tài chính)

  ……ngày…….tháng…..năm…..              

 BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

Số

TT

Họ và tên

Đơn vị

Tiền tàu xe

Tiền lưu trú

Tiền trọ

Cộng

Số tiền đã trợ thời ứng

Số tiền còn

được nhận

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4-5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

x

          Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………

          (Kèm theo…..chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)

                                                                                                               ....... Ngày……tháng …..5.....

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download