hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 07/2012/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 07/2012/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Thông tư số 07/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tham mưu nước ngoài.

BỘ XÂY DỰNG
-----------------------
Số: 07/2012/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 5 2012

 THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tham mưu nước ngoài
trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thuê tham mưu nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tham mưu nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí thuê tham mưu nước ngoài thực hiện các dịch vụ tham mưu trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, lập quy hoạch đô thị (sau đây gọi chung là lập quy hoạch xây dựng), khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, giao diện xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và 1 số dịch vụ tham mưu xây dựng khác.

2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các công ty, cá nhân có liên quan tới việc thuê tham mưu nước ngoài thực hiện các dịch vụ tham mưu lập quy hoạch xây dựng và các dịch vụ tham mưu tại các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

2. Khuyến khích các công ty, cá nhân liên quan tới việc thuê tham mưu nước ngoài thực hiện các dịch vụ tham mưu lập quy hoạch xây dựng và các dịch vụ tham mưu tại các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ít hơn 30% vốn Nhà nước áp dụng các hướng dẫn của Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Tư vấn nước ngoài” là công ty tham mưu được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, có cơ sở thường trú (hoặc không có cơ sở thường trú) tại Việt Nam hoặc cá nhân người nước ngoài thực hiện các dịch vụ tham mưu trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

2. “Cơ quan công ty lập quy hoạch xây dựng” là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều 4. Nguyên tắc xác định và quản lý chi phí thuê tham mưu nước ngoài

1. Chi phí thuê tham mưu nước ngoài được xác định phù hợp với cách thức, đặc điểm công việc cần thuê tham mưu và yêu cầu quản lý chi phí của chủ đầu tư, cơ quan công ty lập quy hoạch xây dựng.

2. Chi phí thuê tham mưu nước ngoài phải được xác định đúng, đủ và phù hợp khả năng nguồn vốn sử dụng hoặc khả năng chi trả của chủ đầu tư, cơ quan công ty lập quy hoạch xây dựng.

3. Chi phí thuê tham mưu nước ngoài được xác định phải phù hợp với loại công việc tham mưu, trình độ chuyên gia tham mưu, mức lương bổng của chuyên gia tham mưu của nhà nước và khu vực dự định thuê, song song bảo đảm tính cạnh tranh, tính hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình, tính khả thi của đồ án quy hoạch xây dựng.

4. Việc xác định chi phí thuê chuyên gia tham mưu nước ngoài phải phù hợp với các quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

5. Chi phí thuê tham mưu nước ngoài được quản lý trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư hoặc cơ quan công ty lập quy hoạch xây dựng với tham mưu nước ngoài thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và hiệp đồng thuê tham mưu.

6. Chủ đầu tư, cơ quan công ty lập đồ án quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm về việc sử dụng hà tằn hà tiện và hiệu quả chi phí thuê tham mưu nước ngoài.

Chương II
XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI

Điều năm. Dự tính chi phí thuê tham mưu nước ngoài trong tổng mức đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

1. Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư, cơ quan công ty lập đồ án quy hoạch xây dựng phải xác định (dự tính trước) chi phí thuê công ty tham mưu nước ngoài trên cơ sở khối lượng và loại công việc tham mưu cần thuê tham mưu nước ngoài thực hiện.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể của dự án đầu tư xây dựng công trình, của đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí thuê tham mưu nước ngoài được dự tính theo 1 trong các cách sau:

a) Theo chi phí loại công việc tham mưu của dự án đầu tư xây dựng, của đồ án quy hoạch xây dựng có tính chất tương đương do tham mưu nước ngoài đã hoặc đang thực hiện tại Việt Nam.

b) Theo định mức tỷ lệ % của chi phí xây dựng và đồ vật (hoặc chi phí xây dựng) đơn giá 1 công ty diện tích (hoặc dân số) của đồ án quy hoạch có tính chất tương đương do tham mưu nước ngoài đã hoặc đang thực hiện tại Việt Nam.

c) Dự toán gói thầu thuê tham mưu nước ngoài được xác định theo cách lập dự toán tháng - người (hoặc ngày - người) trên cơ sở cơ cấu, số lượng từng loại chuyên gia, lương bổng chuyên gia và các chi phí khác cần thiết phục vụ cho việc thực hiện công việc tham mưu.

d) Kết hợp các cách xác định nêu trên.

Điều sáu. Xác định chi phí thuê tham mưu nước ngoài làm cơ sở lựa chọn nhà thầu tham mưu nước ngoài

1. Xác định giá gói thầu thuê tham mưu nước ngoài khi lập mưu hoạch đấu thầu:

a) Giá gói thầu thuê tham mưu nước ngoài được xác định trên cơ cở chi phí thuê tham mưu nước ngoài đã dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình, nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng.

b) Trường hợp tại thời điểm công ty đấu thầu, chủ đầu tư, cơ quan công ty lập quy hoạch xây dựng cần xác định chính xác hơn giá gói thầu (đã xác định theo cách thức tại điểm a trên) để làm cơ sở đánh giá lựa chọn nhà thầu thì căn cứ trên cơ sở các điều kiện cụ thể trong hồ sơ mời thầu và các thông tin liên quan, chủ đầu tư, cơ quan công ty lập quy hoạch có thể công ty lập dự toán gói thầu thuê tham mưu nước ngoài và phê duyệt y để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu tham mưu.

2. Xác định dự toán gói thầu thuê tham mưu nước ngoài:

a) Đối với các gói thầu thuê tham mưu nước ngoài thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư, cơ quan công ty lập quy hoạch xây dựng phải công ty xác định dự toán gói thầu thuê tham mưu nước ngoài.

b) Dự toán gói thầu thuê tham mưu nước ngoài được xác định theo cách lập dự toán tháng - người (hoặc ngày - người) trên cơ sở cơ cấu, số lượng từng loại chuyên gia, lương bổng chuyên gia và các chi phí khác cần thiết phục vụ cho việc thực hiện tham mưu.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định cơ cấu, số lượng chuyên gia phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thuê tham mưu nước ngoài và bảo đảm hiệu quả đầu tư xây dựng. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện có thể thuê tham mưu thực hiện. Nội dung chi tiết cách xác định dự toán tháng-người (hoặc ngày - người) theo hướng dẫn trong Phụ lục kèm theo Thông tư này.

3. Trường hợp nhà thầu tham mưu nước ngoài là tác giả của phương án thi tuyển giao diện kiến trúc công trình hoặc phương án quy hoạch xây dựng được lựa chọn và được chỉ định để thực hiện các công việc tham mưu tiếp theo của dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc của đồ án quy hoạch xây dựng thì nhà thầu tham mưu nước ngoài có thể yêu cầu, lập dự toán gói thầu theo cách lập dự toán tháng - người (hoặc ngày - người) để chủ đầu tư, cơ quan công ty lập quy hoạch công ty thẩm tra, giám định và phê duyệt y. Giá yêu cầu, lập dự toán gói thầu trên không được vượt giá đã yêu cầu trong phương án thi tuyển giao diện kiến trúc công trình hoặc phương án quy hoạch xây dựng được lựa chọn (nếu có).

Điều bảy. Xác định giá hiệp đồng thuê tham mưu nước ngoài

1. Giá hiệp đồng thuê tham mưu nước ngoài được xác định trên cơ sở yêu cầu tài chính (đề xuất chi phí thực hiện công việc tư vấn) của nhà thầu tham mưu nước ngoài, kết quả đàm phán hiệp đồng giữa chủ đầu tư, cơ quan công ty lập đồ án quy hoạch với nhà thầu tham mưu nước ngoài và giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt y.

2. Nhà thầu tham mưu nước ngoài yêu cầu chi phí thực hiện công việc tham mưu trên cơ sở các điều kiện, quy định, hướng dẫn trong điều khoản tham chiếu và các quy định, hướng dẫn khác trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Trường hợp nhà thầu tham mưu là liên danh giữa nhà thầu trong nước và nước ngoài thì chi phí thực hiện công việc tham mưu còn được xác định trên cơ sở khối lượng công việc được phân công cụ thể cho từng nhà thầu trong nước và nước ngoài.

3. Trong quá trình thương thuyết hoàn thiện hiệp đồng do bổ sung khối lượng công việc hợp lý dẫn đến giá ký hiệp đồng vượt giá trúng thầu thì chủ đầu tư, cơ quan công ty lập đồ án quy hoạch xem xét, quyết định nhưng phải bảo đảm không vượt giá gói thầu, dự toán được duyệt y. Trường hợp vượt giá gói thầu, dự toán được duyệt y mà không dẫn tới làm tăng tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư cơ quan công ty lập đồ án quy hoạch xem xét, quyết định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu, dự toán được duyệt y. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì phải báo cáo người quyết định đầu tư (hoặc người được ủy quyền đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định), cấp phê duyệt y đồ án quy hoạch (hoặc cơ quan công ty lập quy hoạch xây dựng đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) xem xét quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download