hoặc
Tài liệu học tập Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Biểu mẫu GD-ĐT

tailieuhoctap.com xin giới thiệu Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác theo nhu cầu của doanh nghiệp, khoa, trường giới thiệu 1 cá nhân nào đó đi làm nhiệm vụ chung của trường, doanh nghiệp.

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm…… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC 

Căn cứ theo nhu cầu của doanh nghiệp (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):      

.............................................................................................................................................

Chúng tôi quyết định cử: …………………………….. Mã số CB: …………………….......................

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….............................

Đi công tác tại :......................................................................................................................

Nhiệm vụ :.............................................................................................................................

Từ ngày:........................................................................ tới ngày.........................................

Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp) :

.............................................................................................................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.

                                                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

_______________________________________

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo đề nghị của doanh nghiệp, Ban Giám hiệu quyết định:

1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:....................................................................................................

2. Kinh phí do: (cá nhân và doanh nghiệp lo hay trường cấp):................................................................

3. Phương tiện di chuyển (theo quy định hay đi máy bay):..........................................................

Kính chuyển phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục theo quy định.                                                                                            

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho doanh nghiệp do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban Giám hiệu quyết định cử đi

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download