hoặc
Tài liệu học tập Công văn 485/2013/LĐTBXH-TCCB, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 485/2013/LĐTBXH-TCCB có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giáo dục - Đào tạo,Chương trình Học bổng Phát triển Úc năm 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 485/2013/LĐTBXH-TCCB về thông báo Chương trình Học bổng Phát triển Úc 5 2013 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------
Số: 485/LĐTBXH-TCCB
V/v: Thông báo Chương trình Học bổng
Phát triển Úc 5 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 5 2013

 Kính gửi: Các tổ chức thuộc Bộ

Trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) về chương trình Học bổng Úc dành cho khối cơ quan nhà nước (nay gọi là Khối các Cơ quan Trung ương) tại Việt Nam và Chương trình học bổng Úc có thông báo đợt tuyển sinh cho 5 2013.

Để triển khai các bước tiếp theo, đề nghị các tổ chức thông báo cho cán bộ, công chức thuộc quyền căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn sau (theo quy định của AusAID) để đăng ký dự tuyển cho bậc học thạc sỹ và tiến sỹ (học viên tuyệt vời sẽ được tham gia thêm 1 chương trình đào tạo Phát triển năng lực lãnh đạo):

- Là công dân Việt Nam, đang sống ở Việt Nam và không có quyền cư trú dài hạn ở các nước khác;

- Không được mang quốc tịch hoặc có hộ khẩu thường trú ở bất kỳ nhà nước nào khác;

- Có ít nhất hai 5 làm việc liên tục tại cơ quan hiện tại;

- Hoàn thành 01 bằng đại học chính quy với điểm trung bình chung tối thiểu là bảy.0

- Cam kết trở lại làm việc tại cơ quan, tổ chức cử đi học ít nhất hai 5 sau khi kết thúc khóa học;

- Có trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt 4.năm IELTS

- Có thư giới thiệu của cơ quan (Vụ Tổ chức Cán bộ)

Một số lưu ý:

- Các ứng viên cần hoàn thành mẫu đăng ký (download tại website của ASDiV)

- Các ứng viên phải đăng ký online tại website của ASDiV và nộp hồ sơ (bản cứng) tới Văn phòng của ASDiV tại Hà Nội trong thời hạn từ nay tới 31/03/2013.

- Các ứng viên làm việc tại các Trường đại học, cao đẳng và Viện nghiên cứu thuộc nhóm 3 của Chương trình học bổng (nhóm dành cho các Giảng viên và Nghiên cứu viên) có thể nộp đơn xin học bổng Thạc sỹ học tụ hợp, nghiên cứu và Tiến sỹ.

- Các ứng viên làm việc trong các tổ chức khác không thuộc nhóm 3 chỉ nộp đơn xin học bổng Thạc sỹ học tụ hợp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình học bổng ADS 5 2013, ứng viên có thể liên hệ chị Hoàng Thị Thu Hằng - Điều phối viên Chương trình học bổng phát triển Úc tại Bộ qua số điện thoại: (04) 38269522 hoặc email: hang.htt@icd-molisa.gov.vn); truy tìm cập vào website chính thức của ASDiV hoặc liên hệ Văn phòng ASDiV tại Hà Nội.

Website: www.asdiv.edu.vn, Email: info@asdiv.edu.vn

Phone: (84 4) 3939 3991, Fax: (84 4) 3939 6782

Địa chỉ Văn phòng: Tầng bảy, 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bộ thông báo để các tổ chức triển khai thực hiện, thông báo tới các ứng viên có đủ điều kiện nộp hồ sơ và gởi danh sách đề cử về Ban giám sát Học bổng Úc (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Hợp tác Quốc tế) để tổng hợp, trình Bộ./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB, HTQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

(Đã ký)


Lê Văn Chương

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download