hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 836/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 836/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 836/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 836
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 5 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn
giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 7951-CVNS/BTCTW ngày 04 tháng 06 5 2010;

Xét Tờ trình số 16/TTr-BCSĐ ngày 07 tháng 04 5 2010 của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 18/TTr-BNV ngày 22 tháng 04 5 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Bổ nhiệm ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Hồ Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download