hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1173/2013/VPCP-TCCV, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1173/2013/VPCP-TCCV có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính

Công văn 1173/2013/VPCP-TCCV về thực hiện nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1173/VPCP-TCCV
V/v: Thực hiện 1 số nhiệm vụ về cải cách
thủ tục hành chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 5 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 11/BC-BTP ngày 14 tháng 01 5 2013 về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương trong 5 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện 1 số nhiệm vụ trọng tâm 5 2013 về cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính tại các Khoản một, hai Mục III Báo cáo số 11/BC-BTP ngày 14 tháng 01 5 2013 của Bộ Tư pháp.

2. Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các phản ánh, kiến nghị của Ủy ban nhân dân 1 số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Tư pháp tổng hợp tại Phụ lục bảy Báo cáo số 11/BC-BTP nêu trên.

3. Bộ Giao thông chuyên chở, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và Bộ Y tế hoàn thành và gởi kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm 5 2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg về Bộ Tư pháp để giám định trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, trong đó có nội dung báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết và nguyên nhân giải quyết thủ tục hành chính không đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCB, PL;
- Lưu: VT, TCCV (03). Hào, 98b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)


Kiều Đình Thụ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download