hoặc
Tài liệu học tập Luật số 04-2011-QH13 của Quốc hội ban hành về Luật đo lường, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luật số 04-2011-QH13 của Quốc hội ban hành về Luật đo lường có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Khoa học công nghệ,

Luật số 04-2011-QH13 của Quốc hội ban hành về Luật đo lường.

QUỐC HỘI
_____

Luật số: 04/2011/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

 LUẬT ĐO LƯỜNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật đo lường.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đo lường là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo.

2. Hoạt động đo lường là việc thiết lập, sử dụng doanh nghiệp đo, chuẩn đo lường; sản xuất, buôn bán, sử dụng công cụ đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, trải nghiệm công cụ đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường; thông tin, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường.

3. Hệ doanh nghiệp đo quốc tế (viết tắt theo thông lệ quốc tế là SI) là hệ thống doanh nghiệp đo có tên gọi, ký hiệu và lệ luật thiết lập các doanh nghiệp ước, bội cùng với lệ luật sử dụng chúng được Đại hội cân đo quốc tế chấp nhận.

4. Chuẩn đo lường là công cụ công nghệ để biểu thị, duy trì doanh nghiệp đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với công cụ đo hoặc chuẩn đo lường khác.

Chất chuẩn là 1 loại chuẩn đo lường đặc trưng có độ đồng nhất và ổn định nhất định đối với 1 hoặc 1 số thuộc tính. Chất chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn, kiểm định đồ vật, công cụ đo, đánh giá phương pháp đo hoặc để xác định giá trị về thành phần, tính chất của nguyên liệu hoặc chất khác.

5. Phương tiện đo là công cụ công nghệ để thực hiện phép đo.

6. Phép đo là tập trung các thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

7. Hàng đóng gói sẵn theo định lượng (sau đây gọi là hàng đóng gói sẵn) là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua.

8. Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính công nghệ đo lường của công cụ đo theo yêu cầu công nghệ đo lường.

9. Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, công cụ đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

10. Thử nghiệm là việc xác định 1 hoặc 1 số đặc tính công nghệ đo lường của công cụ đo, chuẩn đo lường.

11. Yêu cầu công nghệ đo lường là tập trung các quy định về đặc tính công nghệ đo lường của chuẩn đo lường, công cụ đo, phép đo hoặc lượng của hàng đóng gói sẵn do doanh nghiệp, cá nhân công bố hoặc do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

12. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, trải nghiệm được chỉ định là doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan, được cơ quan Nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách để doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, trải nghiệm công cụ đo, chuẩn đo lường.

13. Dấu định lượng là ký hiệu để công bố lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu công nghệ đo lường.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download