hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 47/2010/TT-BCT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 47/2010/TT-BCT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất

Thông tư số 47/2010/TT-BCT của Bộ Công thương: Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------

Số: 47/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 5 2010

THÔNG TƯ
Quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý
của Bộ Công Thương
-------------------------- 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 5 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 5 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 5 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng bảy 5 2008 của Chính phủ quy định hệ thống doanh nghiệp quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 5 2008 của Chính phủ về sản xuất, buôn bán rượu;

Bộ Công Thương quy định việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương trước khi đưa ra thị trường như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (CL, VSATTP) đối với sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương trước khi đưa ra thị trường bao gồm:

a) Sản phẩm Bia - Rượu - Nước giải khát;

b) Sản phẩm sữa chế biến;

c) Sản phẩm dầu thực vật;

d) Sản phẩm chế biến bột và tinh bột.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm được quy định tại Điều một của Thông tư này có đăng ký buôn bán tại Việt Nam trước khi đưa ra thị trường.

2. Các cơ quan kiểm tra CL, VSATTP.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là cơ sở sản xuất) là nơi diễn ra 1 hoặc đa dạng hoạt động xử lý làm đổi thay căn bản kết cấu tự nhiên của nguyên liệu, bao gói, bảo quản để đưa ra thị trường.

2. Chất lượng sản phẩm là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn công nghệ tương ứng.

3. Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là các điều kiện và biện pháp cần thiết để bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, tính mạng con người.

4. Kiểm tra là việc đánh giá mức độ đáp ứng của các cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ nhà nước, tiêu chuẩn cơ sở, quy định công nghệ về CL, VSATTP theo quy định hiện hành.

5. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện 1 hoặc 1 số hoạt động trải nghiệm, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn công nghệ tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, nguyên liệu chứa đựng thực phẩm.

6. Đưa ra thị trường là việc cơ sở sản xuất tự tiêu thụ hoặc cho, bán, tặng, bàn bạc với doanh nghiệp, cá nhân khác.

Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra

Việc kiểm tra CL, VSATTP phải bảo đảm nguyên tắc sau:

1. Dựa trên đánh giá rủi ro đối với từng loại hình cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm.

2. Rõ ràng, minh bạch; bảo đảm đúng đối tượng, hiệu quả nhưng không gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất được kiểm tra.

3. Trung thực, khách quan, thành viên Đoàn kiểm tra không có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp về lợi ích kinh tế với cơ sở được kiểm tra.

Điều năm. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện kiểm tra bảo đảm CL, VSATTP các cơ sở sản xuất thực phẩm trước khi đưa ra thị trường được đưa vào nguồn kinh phí chi thường xuyên do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

2. Các cơ quan theo phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện hàng 5, trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn y.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download