hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 1143/QĐ-KTNN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 1143/QĐ-KTNN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Kế toán - Kiểm toán,Quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 1143/QĐ-KTNN 5 2012 về quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------------------
Số: 1143/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 5 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

------------------------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯ­ỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21/10/2008 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1106/QĐ-KTNN ngày 30 tháng 09 5 2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các doanh nghiệp trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TCTW (để b/c);
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- Các ủy viên BCS Đảng;
- Lưu: VT, TCCB (20).

 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 

(đã ký)

Đinh Tiến Dũng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download