hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 07/2015/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 07/2015/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Bãi bỏ quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng dầu

Ngày 21/01/2015 BTC đã ban hành Thông tư 07/2015/TT-BTC để bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC về tăng mức thuế du nhập xăng, dầu giúp cho giá xăng, dầu trong ngày giảm mạnh, như vậy tạm Bộ tài chính sẽ chưa tăng thuế du nhập xăng dầu tại thời điểm này.

BỘ TÀI CHÍNH QUYẾT ĐỊNH KHÔNG TĂNG THUẾ NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 07/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 01 5 2015

THÔNG TƯ
BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 06/2015/TT-BTC NGÀY 20/01/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VỀ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG XĂNG, DẦU THUỘC NHÓM 27.10 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi như sau:

Điều một. Bãi bỏ ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi.

1. Bãi bỏ Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi.

2. Các mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi tiếp tục thực hiện theo mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi đối với 1 số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi.

Điều hai. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 01 5 2015.

2. Đối với các Tờ khai hàng hóa du nhập của mặt hàng xăng dầu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 21/01/2015 mà đã thực hiện tính thuế theo mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 thì được thực hiện hoàn thuế theo các mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 6/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các tổ chức thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

THỨ TRƯỞNG

   Vũ Thị Mai

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download