hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 21/2010/TT-BXD, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 21/2010/TT-BXD có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở,Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thông tư số 21/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng. 

BỘ XÂY DỰNG
--------------------- 

Số: 21/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố
hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng
--------------------------

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ ngày 29 tháng sáu 5 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 5 2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi 1 số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn công nghệ và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng trong du nhập, sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng.

Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp, cá nhân liên quan tới hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn công nghệ hoặc tiêu chuẩn công nghệ đề nghị áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn công nghệ.

2. Công bố hợp quy là việc doanh nghiệp, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn công nghệ hoặc tiêu chuẩn công nghệ đề nghị áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn công nghệ.

3. Sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng bao gồm các loại sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm hai theo khoản 4 Điều 3 của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa) trong điều kiện di chuyển, lưu giữ, sử dụng trong công trình xây dựng có tiềm tàng nguy cơ gây hại cho người và công trình xây dựng, cho môi trường kế bên.

4. Tổ chức chứng nhận hợp quy là doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá, xác nhận sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn công nghệ hoặc tiêu chuẩn công nghệ đề nghị áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn công nghệ.

Điều 4. Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

1. Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy là hoạt động đề nghị đối với doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa nguyên liệu xây dựng là đối tượng áp dụng của các quy chuẩn công nghệ tương ứng hoặc tiêu chuẩn công nghệ đề nghị áp dụng khi chưa được chuyển thành các quy chuẩn công nghệ.

2. Hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy được thực hiện theo “quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download