hoặc
Tài liệu học tập Nghị định quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư số 30/2015/NĐ-CP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư số 30/2015/NĐ-CP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định 1 số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nghị định 30/2015/NĐ-CP áp dụng với tổ chức, cá nhân có hoạt động lựa chọn nhà đầu tư không thuộc khuôn khổ điều chỉnh của Nghị định này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Đấu thầu và Nghị định này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Quy định 1 số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

CHÍNH PHỦ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 30/2015/NĐ-CP  Hà Nội, ngày 17 tháng 03 5 2015


NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 5 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng sáu 5 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 5 2014;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều hai. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Điều 3. Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Điều 4. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Điều năm. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Điều sáu. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Điều bảy. Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư

Điều 8. Thời gian và chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C

Điều 9. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Điều 10. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất

Điều 11. Lập phương án sơ bộ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

Điều 12. Lưu trữ thông tin trong đấu thầu

Điều 13. Đào tạo, bồi bổ về đấu thầu

Điều 14. Tổ chuyên gia

Chương II

SƠ TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục một. SƠ TUYỂN

Điều 15. Quy trình chi tiết

Điều 16. Áp dụng sơ tuyển

Điều 17. Lập, giám định và phê phê chuẩn hồ sơ mời sơ tuyển

Điều 18. Thông báo, phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển

Điều 19. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự sơ tuyển và mở thầu

Điều 20. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

Điều 21. Trình, giám định, phê phê chuẩn kết quả sơ tuyển và công khai danh sách ngắn

Mục hai. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 22. Lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Điều 23. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Điều 24. Thẩm định và phê phê chuẩn kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Chương III

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Mục một. QUY TRÌNH CHI TIẾT

Điều 25. Quy trình chi tiết

Mục hai. CHUẨN BỊ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 26. Lập hồ sơ mời thầu

Điều 27. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Điều 28. Thẩm định và phê phê chuẩn hồ sơ mời thầu

Mục 3. TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 29. Mời thầu

Điều 30. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu

Điều 31. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu

Điều 32. Mở hồ sơ đề nghị về kỹ thuật

Điều 33. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu

Điều 34. Làm rõ hồ sơ dự thầu

Điều 35. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch

Mục 4. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

Điều 36. Đánh giá hồ sơ đề nghị về kỹ thuật

Điều 37. Thẩm định, phê phê chuẩn danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Mục năm. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI

Điều 38. Mở hồ sơ đề nghị về tài chính - thương mại

Điều 39. Đánh giá hồ sơ đề nghị về tài chính - thương mại

Điều 40. Đàm phán sơ bộ hợp đồng

Điều 41. Nguyên tắc xét phê chuẩn trúng thầu

Mục sáu. TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 42. Trình, giám định, phê phê chuẩn và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Mục bảy. ĐÀM PHÁN, HOÀN THIỆN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Điều 43. Đàm phán, hoàn thiện hợp đồng

Điều 44. Ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp đồng

Chương IV

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP NHÓM C

Điều 45. Quy trình chi tiết

Điều 46. Lập hồ sơ mời thầu

Điều 47. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Điều 48. Thẩm định và phê phê chuẩn hồ sơ mời thầu

Điều 49. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Điều 50. Đánh giá hồ sơ đề nghị về kỹ thuật

Điều 51. Thẩm định, phê phê chuẩn danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Điều 52. Mở và đánh giá hồ sơ đề nghị về tài chính - thương mại

Điều 53. Nguyên tắc xét phê chuẩn trúng thầu

Điều 54. Trình, giám định, phê phê chuẩn và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Điều 55. Đàm phán, hoàn thiện và ký tính hợp đồng

Chương V

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Mục một. QUY TRÌNH CHI TIẾT

Điều 56. Quy trình chi tiết

Mục hai. CHUẨN BỊ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 57. Lập hồ sơ mời thầu

Điều 58. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Điều 59. Thẩm định và phê phê chuẩn hồ sơ mời thầu

Mục 3. TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 60. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Điều 61. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Mục 4. ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

Điều 62. Đánh giá hồ sơ đề nghị về kỹ thuật

Điều 63. Thẩm định, phê phê chuẩn danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Mục năm. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH - THƯƠNG MẠI

Điều 64. Mở hồ sơ đề nghị về tài chính - thương mại

Điều 65. Đánh giá hồ sơ đề nghị về tài chính - thương mại

Điều 66. Đàm phán sơ bộ hợp đồng

Điều 67. Nguyên tắc xét phê chuẩn trúng thầu

Mục sáu. TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ; ĐÀM PHÁN, HOÀN THIỆN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Điều 68. Trình, giám định, phê phê chuẩn và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Điều 69. Đàm phán, hoàn thiện và ký tính hợp đồng

Chương VI

CHỈ ĐỊNH THẦU TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục một. CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Điều 70. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư

Điều 71. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Điều 72. Đánh giá hồ sơ đề nghị và đàm phán sơ bộ hợp đồng

Điều 73. Nguyên tắc xét phê chuẩn trúng thầu

Điều 74. Trình, giám định, phê phê chuẩn và công khai kết quả chỉ định thầu

Điều 75. Đàm phán, hoàn thiện và ký tính hợp đồng

Mục hai. CHỈ ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 76. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư

Điều 77. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Điều 78. Đánh giá hồ sơ đề nghị và đàm phán sơ bộ hợp đồng

Điều 79. Nguyên tắc xét phê chuẩn trúng thầu

Điều 80. Trình, giám định, phê phê chuẩn và công khai kết quả chỉ định thầu

Điều 81. Đàm phán, hoàn thiện và ký tính hợp đồng

Chương VII

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH VÀ PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 82. Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Điều 83. Thẩm định kết quả sơ tuyển, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về công nghệ, kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Điều 84. Trách nhiệm của Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 85. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Điều 86. Trách nhiệm của doanh nghiệp thẩm định

Chương VIII

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 87. Xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư

Điều 88. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị

Điều 89. Hội đồng tư vấn

Điều 90. Giải quyết kiến nghị đối với lựa chọn nhà đầu tư

Chương IX

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục một. XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 91. Các hình thức xử lý vi phạm

Điều 92. Hình thức cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Điều 93. Hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Điều 94. Bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về đấu thầu

Mục hai. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THEO DÕI

Điều 95. Kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Điều 96. Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 97. Quy định chuyển tiếp

Điều 98. Hiệu lực thi hành

Điều 99. Hướng dẫn thi hành

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download