hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ giáo dục thường xuyên - môn Vật Lí (Mã đề 258), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011 hệ giáo dục thường xuyên - môn Vật Lí (Mã đề 258) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
Môn thi: VẬT LÍ − Giáo dục thường xuyên


Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi: 258

Cho biết: hằng số Plăng h = sáu,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1eV = một,sáu.10-19J

Câu 1: Gọi mp, mn và m lần lượt là khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân AZX. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. Zmp + (A - Z)mn < m;           B. Zmp + (A - Z)mn > m;               C. Zmp + (A - Z)mn = m;            D. Zmp + Amn = m

Câu 2: Đặt điện áp  vào 2 đầu 1 đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. một,00.              B. 0,50.            C. 0,71.           D. 0,86.

Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch thì điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch
A. sớm pha 3/π               B. sớm pha 2/π              C. trễ pha 3/π                D. trễ pha 2/π

Câu 4: Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
A. luôn truyền thẳng.               B. có tính chất sóng.           C. là sóng dọc.            D. có tính chất hạt.

Câu 5: Tia X có cùng bản tính với
A. tia hồng ngoại.              B. tia α.             C. tia β+.             D. tia .−β

Câu 6: Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia laze có tính định hướng cao.                 B. Tia laze có độ đơn dung nhan cao.
C. Tia laze có cùng bản tính với tia                 D. Tia laze có tính tính hợp cao. .α

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với 1 lò xo nhẹ. Con lắc động dao điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10πt. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy Cơ năng của con lắc này bằng π2 = 10
A. 0,50 J.              B. 0,10 J.             C. 0,05 J.             D. một,00 J.

Câu 8: Có ba bức xạ đơn sắc: đỏ, lam, tím truyền trong 1 môi trường. Các bức xạ này được bố trí theo thứ tự bước sóng tăng dần là:
A. lam, tím, đỏ.             B. tím, lam, đỏ.             C. tím, đỏ, lam.           D. đỏ, tím, lam.

Câu 9: Công thoát êlectron khỏi 1 kim loại là 3,45 eV. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f1 = năm.1014 Hz; f2 = 75.1013Hz; f3 = 1015Hz; f4 = 12.1014 vào bề mặt tấm kim loại đó. Những bức xạ gây ra hiện tượng quang điện có tần số là:
A. f1, f2 và f4.             B. f2, f3 và f4.             C. f3 và f4.             D. f1 và f2.

Câu 10: Đặt 1 điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào 2 đầu 1 đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AB lệch pha 3/π so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch. Cảm kháng của cuộn cảm bằng
A. 40             B. 30            C. 20         D. 40.

Câu 11: Ban đầu có N0 hạt nhân của 1 đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ tính từ lúc ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là
A. 47 giờ.            B. 24 giờ.          C. 30 giờ.          D. 3 giờ.

Câu 12: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 6730Zn lần lượt là:
A. 30 và 67.             B. 67 và 30.           C. 30 và 37.           D. 37 và 30.

Câu 13: Cường độ dòng điện chạy qua 1 đoạn mạch có biểu thức i = 6cos100πt. Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là
A. 3,0A            B. 12,0A          C. 8,0A            D. sáu,0A.

Câu 14: Đặt điện áp u = 100cos100πt vào 2 đầu 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/2π. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Câu 15: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia hồng ngoại có bản tính là sóng điện từ.
B. Tia hồng ngoại được sử dụng để tìm khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại.
C. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra 1 số phản ứng hóa học.
D. Tính chất vượt trội nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 16: Cho 2 động dao điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωy + π/2). Biên độ động dao tổng hợp của 2 động dao này là

Câu 17: Đặt 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào 2 đầu cuộn sơ cấp 1 máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn đồ vật cấp để hở là 55 V. Biết cuộn sơ cấp có 500 vòng dây. Số vòng dây của cuộn đồ vật cấp là
A. 2000 vòng.              B. 250 vòng.            C. 1000 vòng.           D. 125 vòng.

Câu 18: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là ℓ = một m, động dao điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Lấy π2 = 10. Tần số động dao của con lắc là:
A. hai,00 Hz.              B. 0,25 Hz.             C. một,00 Hz.              D. 0,50 Hz.

Câu 19: Trong sơ đồ khối của máy ghi âm vô tuyến điện đơn thuần không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch biến điệu.             B. Anten thu.              C. Mạch khuếch đại động dao điện từ âm tần.             D. Mạch tách sóng.

Câu 20: Cho khối lượng của hạt prôtôn; nơtron và hạt nhân đơteri 21D lần lượt là: một,0073 u; một,0087 u và hai,0136 u. Biết 1u = 931,năm MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân đơteri là:
A. hai,2356 MeV.             B. 4,4712 MeV.            C. 3,3534 MeV.           D. một,1178 MeV.

Câu 21: Khi âm truyền từ không khí vào nước thì
A. bước sóng của âm không đổi thay.
B. tốc độ truyền âm không đổi thay.
C. chu kì của âm đổi thay.
D. tần số của âm không đổi thay.

Câu 22: Một sóng âm truyền trong 1 môi trường. Biết cường độ âm tại 1 điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là
A. 20 dB.            B. 10 dB.         C. 50 dB.          D. 100 dB.

Câu 23: Một sợi dây căng ngang, 2 đầu khăng khăng, đang có sóng ngừng ổn định. Khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp là 0,8 m. Bước sóng trên dây là
A. 0,8 m.             B. 0,4 m.           C. một,sáu m.            D. hai,4 m.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều vào 2 đầu 1 đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp 2 đầu cuộn cảm là . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 300 W.              B. 200 W.             C. 400 W.             D. 100 W.

Câu 25: Cho phản ứng hạt nhân . Hạt nhân AZX là
A. 168O             B. 179F           C. 178O             D. 199

Câu 26: Mạch động dao điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc động dao riêng của mạch là

Câu 27: Một sóng cơ truyền trong 1 môi trường với bước sóng 3,sáu m. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng 1 phương truyền sóng động dao lệch pha nhau 2π thì cách nhau
A. 0,9 m.            B. 0,sáu m.              C. hai,4 m.             D. một,8 m.

Câu 28: Một chất điểm động dao điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm) Quãng đường đi được của chất điểm trong 1 chu kì động dao là
A. 20 cm.                B. 40 cm.             C. 10 cm.              D. 30 cm.

Câu 29: Theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái ngừng có năng lượng EM = -1,51eV sang trạng thái ngừng có năng lượng EL = -3,40eV thì phát ra phôtôn có tần số tương đương bằng:
A. hai,280.1015 Hz.                B. 4,560.1015 Hz.                  C. 0,228.1015 Hz.             D. 0,456.1015 Hz.

Câu 30: Một chất điểm động dao điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình (cm) (t tính bằng s). Thời gian ngắn nhất để chất điểm đi từ vựng trí có li độ x1 = -4 cm tới vị trí có li độ là x2 = +4cm là:
A. 0,50 s.                B. một,00 s.              C. 0,75 s.              D. 0,25 s.

Câu 31: Rôto của máy phát điện xoay chiều 1 pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo nên có tần số là
A. 50 Hz.               B. 120 Hz.               C. 100 Hz.              D. 60 Hz.

Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn dung nhan, khoảng cách giữa 2 khe là hai mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe tới màn quan sát là hai m. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối gần nhau nhất là 0,3 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
A. 0,44μm                 B. 0,58μm               C. 0,68μm              D. 0,60μm

Câu 33: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ mang năng lượng.
B. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường thì nó cũng bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
C. Sóng điện từ là sóng dọc.
D. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

Câu 34: Một vật nhỏ động dao điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình x = 12cos(2πt + ϕ) (cm). Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ +6cm theo chiều dương. Giá trị của ϕ là
A. 2π/3rad                   B. -π/3rad              C. -2π/3rad                 D. π/3rad

Câu 35: Trong 1 động dao cơ điều hòa, các đại lượng nào sau đây có giá trị không thay đổi?
A. Biên độ và tần số.               B. Gia tốc và li độ.              C. Gia tốc và tần số.              D. Biên độ và li độ.

Câu 36: Khi nói về động dao cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Biên độ của động dao cưỡng bức càng lớn khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ động dao.
B. Tần số của động dao cưỡng bức lớn hơn tần số của lực cưỡng bức.
C. Tần số của động dao cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Biên độ của động dao cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ động dao.

Câu 37: Đặt 1 điện áp xoay chiều vào 2 đầu 1 đoạn mạch chỉ có điện trở thuần thì
A. hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch biến thiên cùng pha với điện áp 2 đầu đoạn mạch.
C. cường độ hiệu dụng của dòng điện phụ thuộc vào tần số của điện áp.
D. pha ban đầu của cường độ dòng điện luôn bằng không.

Câu 38: Mạch động dao điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, biểu thức điện tích của 1 bản tụ điện là Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 40 mA.              B. 10mA               C. 0,04mA                 D. 1mA

Câu 39: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng tới nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?
A. Chất rắn.                                   B. Chất khí ở áp suất thấp.
C. Chất khí ở áp suất lớn.          D. Chất lỏng.

Câu 40: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng tương đương bằng
A. hai,49.10-19J;              B. hai,49.10-31J;              C. 4,97.10-19J;            D. 4,97.10-31J.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download