hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Kim An, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Kim An có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Kim An được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải có đáp án, giúp các em học sinh lớp 3 tập dượt và củng cố kiến thức Tiếng Anh được học trên lớp.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Kim An

Kim An Primary School 

Full name:…………………… 

Class: 3/…… 

TEST

Subject: ENGLISH

Time: 35 minutes

I. Circle the odd one out (2.5pts):

1. Big                Peter                  Alan

2. Kitchen         Bathroom            Library

3. Father           She                    Mother

4. That              This                    The

5. Fine              Five                    Four

II. Write the suitable words in the blanks (2.5pts):

mother              bathroom              father             bedroom                ten flowers

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Kim An

III. Select and tick the letter A, B or C (3.0pts):

1. Who’s that?

A. That’s my school library.

B. There’re six chairs. 

C. That’s my brother.

2. How old is she?

A. He is six years old.

B. I am six years old.

C. She is six years old.

3. My house is _______.

A. big

B. the

C. they

4. How old are you? 

A. I’m fine. Thanks. 

B. My name’s Khanh Vy. 

C. I’m nine years old. 

5. There are two _________ .

A. bedrooms

B. living room

C. classroom

6. Is your book big?

A. Yes, it is.

B. No, it is.

C. Yes, I am.

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 trường Tiểu học Kim An

I. Circle the odd one out (2.5pts):

1. Big            2. Library            3. She              4. The              5. Fine

II. Write the suitable words in the blanks (2.5pts):

1. father         hai. mother           3. bathroom

4. bedroom    5. ten flowers

III. Select and tick the letter A, B or C (3.0pts):

1. C               hai. C                  3. A

4. A               năm. A                  6. A

IV. Read and match (2.0pts):

1. B               hai. A

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download