hoặc
Tài liệu học tập Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng ban hành theo  quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 08A-HSB

BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XàHỘI TỈNH/TP.....
--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........../QĐ-BHXH

.....,  ngày .... tháng …. năm .….

TRỢ CẤP MAI TÁNG

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp mai táng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ....................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số ................... ngày ... tháng ... 5 .... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .........................................................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ......................................... chết ngày .... tháng ... 5 ......,

QUYẾT ĐỊNH

Điều một. Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân ông/bà ............................................................ số sổ BHXH .................................................

- Mức trợ cấp mai táng: ............................................................... đồng.

- Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): ..................................... đồng.

- Trợ cấp khu vực 1 lần (nếu có): ............................................ đồng.

Tổng số tiền trợ cấp: .................................................................... đồng.

(Số tiền bằng chữ ...............................................................................................đồng).

- Người đứng tên nhận trợ cấp: ....................................................; là (1)............................................ của ông/bà có tên trên.

- Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................................

Điều hai. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2)...................................................... và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- (3) .....................................;
- BHXH...............................;
- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Ghi theo mối quan hệ với người chết;

- (2) Ghi theo tên doanh nghiệp hành chính cấp huyện;

- (3) Ghi tên người đứng nhận trợ cấp.

Mẫu số 08A-HSB sử dụng đối với trường hợp đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu sau:

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (sử dụng đối với trường hợp đang đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) - Mẫu số 08B-HSB.

- Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (mẫu này sử dụng đối với thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) - Mẫu số 08C-HSB.

- Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất 1 lần (mẫu này sử dụng đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết) - Mẫu số 08D-HSB.

- Quyết định về việc hưởng chế độ tử tuất 1 lần (mẫu này sử dụng đối với thân nhân người hưởng hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết) - Mẫu số 08E-HSB.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download