hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ của cơ quan, công ty, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ

Biểu mẫu ban hành kèm Thông tư 39:

BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 39/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 5 2014 

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG năm NĂM 2010
VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Căn cứ Luật ngày 29 tháng 11 5 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 5 2012;

Căn cứ ngày 03 tháng sáu 5 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng sáu 5 2013;

Căn cứ ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 5 2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 5 2010 của Chính phủ;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

Điểm mới trên Thông tư 39 về hóa đơn:

1. Cá nhân không được tạo hóa đơn GTGT

Quy định tại khoản hai Điều 3 của Thông tư này đã nêu rõ hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các công ty khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bỏ đối tượng cá nhân ra).

Do đó, đối tượng được tạo hóa đơn GTGT theo quy định tại chương II thông tư này đã được bỏ phần hộ, cá nhân kinh doanh ra.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì có thể sử dụng hóa đơn bán hàng do Cục Thuế bán (thủ tục mua theo Điều 12) hoặc đặt in.

2. Bỏ loại hóa đơn xuất khẩu

Theo quy định tại Điều 3, doanh nghiệp khi xuất khẩu sẽ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng tùy trường hợp:

  • DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng
  • DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: sử dụng hóa đơn bán hàng
  • DN trong khu phi thuế quan: sử dụng hóa đơn bán hàng (trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho công ty, cá nhân trong khu phi thuế quan”)

3. Vốn trên 15 tỷ mới được tự in hóa đơn

Một trong các điều kiện tự in hóa đơn theo quy định tại Điều sáu Thông tư là “Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp tới thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”

Đối chiếu với các quy định về vốn pháp định của ngân hàng thì rõ ràng các Ngân hàng đã được thành lập thì mặc nhiên đáp ứng điều kiện này.

Đối với các Doanh nghiệp, thì so với điều kiện trước đây chỉ là vốn điều lệ trên 01 tỷ đồng thì đây là mức đổi thay rất lớn.

Trường hợp Doanh nghiệp thành lập sau ngày 01/6/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ muốn tự in hóa đơn thì phải có “thực hiện đầu tư shopping tài sản khăng khăng, máy móc, vật dụng có giá trị từ một tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản khăng khăng, máy móc, vật dụng tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn”

Doanh nghiệp thành lập trước ngày này (mà vốn dưới 15 tỷ) thì được sử dụng số hóa đơn đã có thông báo phát hành còn lại, sau ngày này thì phải mua của cơ quan Thuế. (khoản hai Điều 32)

Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế muốn tự in hóa đơn thì phải sử dụng phần mềm do cơ thuế quan cung cấp, để cơ thuế quan bảo đảm được toàn bộ dữ liệu của hóa đơn tự in.

4. Trách nhiệm báo cáo của công ty cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

Báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hoá đơn phải được lập và gởi cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp theo Quý.

Báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của 5 sau.

Trường hợp công ty cung cấp phần mềm tự in hóa đơn là công ty ở nước ngoài hoặc doanh nghiệp tự tạo phần mềm tự in hóa đơn để sử dụng thì không phải báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hoá đơn.

5. Không phải gạch chéo với hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in bằng máy tính

Đây là quy định mới tại điểm b khoản một Điều 16

6. Cho phép viết tắt trên hóa đơn

Thông tư đã chính thức quy định về việc cho phép viết tắt các từ thông dụng trên hóa đơn (trước đây nội dung này chỉ được hướng dẫn lâm thời bằng các công văn)

7. Quy định mới về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  • Trường hợp không sử dụng hóa đơn vẫn phải báo cáo hàng Quý (ghi số lượng hóa đơn sử dụng = 0)
  • Riêng DN mới thành lập, DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

8. Quy định chuyển tiếp về sử dụng hóa đơn xuất khẩu

- Từ ngày 1/6/2014, cơ thuế quan không thu nạp Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu

Trường hợp các doanh nghiệp, công ty kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuất khẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gởi tới cơ thuế quan quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download